Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Συγγραφείς και βιβλία για την Τρίγλια => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ευγενία Μυτιληναίου στις 28 Δεκέμβριος 2013, 05:55:53 μμ

Τίτλος: Σοφία Χρ. Γιαρένη Ιστορία της ζωής μου απ’ την Ελλάδα και την Τρίγλια της Μικράς Ασίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 28 Δεκέμβριος 2013, 05:55:53 μμ
Σοφία Χρ. Γιαρένη Ιστορία της ζωής μου απ’ την Ελλάδα και την Τρίγλια της Μικράς Ασίας

(http://www.triglianoi.gr/gallery/94-281213175552.jpeg)

http://www.triglianoi.gr/index.php?action=gallery;sa=view;id=597

Σοφία Χρ. Γιαρένη
Ιστορία της ζωής μου απ’ την Ελλάδα και την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, 2001, Εκδόσεις Δρακόπουλ ου-Κρητικού
Τίτλος: Απ: Σοφία Χρ. Γιαρένη Ιστορία της ζωής μου απ’ την Ελλάδα και την Τρίγλια της Μικράς Ασίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 15 Απρίλιος 2019, 11:16:52 πμ
Στο βιβλίο αυτό (σελ. 153-154), η Σοφία Γιαρένη περιγράφε ι την "Ιστορική καταγωγή του Βασιλείου Ευθ. Γκικάδη"  (αν και στο εξώφυλλο αναφέρετα ι ως "το γένος Κιγκάδη-Κίκογλου") και μεταφέρω εδώ αυτό το άρθρο γιατί θεωρώ ότι, εκτός από την άγνωστη ιστορική καταγωγή των Γκικάδη, αναφέροντ αι και αρκετά σημαντικά στοιχεία για τη θέση μαγαζιών και σπιτιών της Τρίγλιας, που ενδιαφέρο υν όσους ασχολούντ αι με την ταυτοποίη ση κτιρίων.

Οι αγαπητοί μας συμπατριώ τες, τους οποίους πρέπει να ευγνωμονο ύμε για τους κόπους τους για την έκδοση "Τα Τριγλιανά Νέα", μας ρώτησαν αν έχουμε ιστορικά των προγόνων μας να τα γράψουμε. Έτσι σκεφθήκαμ ε μέσα στην οικογένει α να γράψουμε την ιστορική καταγωγή του πατέρα μας, η οποία ήταν γνωστή μόνο στην οικογένει ά μας και τούτο για τον φόβο των Τούρκων.

Σας την περιγράφω εν συντομία, θα παραλείψω πολλά για να δώσουμε χώρο και σ' άλλους. Δεν είναι καμιά φαντασία μας, είναι όπως μας την διηγότανε, άλλωστε είναι γραμμένη και σ' ένα βιβλίο του συγγραφέα μας Ευαγγελίδ η και βρισκόταν στην βιβλιοθήκ η του Θεομίνη Γκικάδη στην Κωνσταντι νούπολη.

Εδώ γνωριζόμε θα με όλους τους συγγενείς μας. Καταγωγή εκ πατρός εξ Ηπείρου, ο προπάππος του ήταν ο τσέλιγγας Γκίκας, ο οποίος επί της εποχής του Αλή Πασά εξουσίαζε μια μεγάλη περιοχή σαν πριγκηπάτ ο, εξ ου σήμερα η οικογένει α Μποντού. Απέκτησαν παιδιά τον Βασιλειο, Θεοφάνη, Αλέξανδρο, Ευγένειο, Μαριόγκα, Αναστασία .

Ο Θεοφάνης και ο Αλέξανδρο ς έφυγαν στην Κωνσταντι νούπολη, η Ευγένκο παντρεύτη κε τον Κωνσταντί νο Κελέκη, η Μαριόγκα τον Καπετάν Γιώργη Κάρατση, τον Βασίλειο η χήρα μητέρα τον έστειλε στην Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντι νούπολη, όπου ήταν συμμαθητή ς του αείμνηστο υ Μητροπολί του Σμύρνης και Μητροπ. Μαμμέλη. Ήθελε να πάει για σπουδές στην Αθήνα, να γίνει γιατρός, αλλά οι συγγενείς δεν άφησαν την μητέρα του να τον στείλει, γιατί είχε κόρη να προικίσει .

Ήλθε πίσω στην Τρίγλια, άνοιξε μπακάλικο στον Χαζενέ γωνιακό κάτω από το σπίτι των Κάρατση, αλλά ύστερα από μερικά χρόνια ήθελε να επιδοθεί σε μεγαλύτερ η κλίμακα εμπορίου και συνεδέθη με τον εμπορικό οίκο του αδελφού του, που προόδευσε στην Κωνσταντι νούπολη (Πλακωτάρη και Γκικάδη) με την συνεργασί α Τσάπαρη στο Βουκουρέσ τι.

Αγόραζε και αλάτιζε ελιές, τις εξήγαγε στους λιμένες Ρουμανίας, Ρωσίας, Βουλγαρία ς. Έκτισε την πέτρινη μεγάλη αποθήκη ελαιών στην είσοδο της Τρίγλιας, στο Σεργί, η οποία σώζεται ακόμη και που κάποτε έσωσε την Τρίγλια από τον καταρράκτ η του νερού, προ του 1910. Έδιδε εργασία και βοηθούσε πολλές οικογένει ες ...
Τίτλος: Απ: Σοφία Χρ. Γιαρένη Ιστορία της ζωής μου απ’ την Ελλάδα και την Τρίγλια της Μικράς Ασίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 15 Απρίλιος 2019, 09:45:35 μμ
Πολύ ενδιαφέρο ν αγαπητέ Μάκη, το προώθησα στους απογόνους της οικογένει ας στο Τορόντο.
Τίτλος: Απ: Σοφία Χρ. Γιαρένη Ιστορία της ζωής μου απ’ την Ελλάδα και την Τρίγλια της Μικράς Ασίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 16 Απρίλιος 2019, 10:45:41 πμ
Η πέτρινη μεγάλη αποθήκη, που περιγράφε ται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου της Σοφίας Γιαρένη (σελ. 153-154), περιγράφε ται και στην από 14-16/6/1907 επιστολή του Χριστόφορ ου Μουμτζή προς τον γιο του Αλέξανδρο (Τριγλιανό Χρονικό, σελ 44), για τις ζημιές που προκάλεσε η μεγάλη πλημμύρα της 24/5/1907, ως ακολούθως:

"Πρώτην προσβολήν των υδάτων της πλημμύρας υπέστη το εν  Σεργί κείμενον στερεόν μαγαζίον του κ. Θ. Γκικάδη. Τούτο ανθιστάμε νον και μη κρημνησθέ ν απηλλάγησ αν της πτώσεως της κάτω τούτου σειράς νεωτέρων οικιών, αλλά τούτων εχόντων προαύλια και μικράς θύρας και κηπάριον εκ μέρους του ρύακος, τα ορμητικώς κατερχόμε να ύδατα παρέσυραν τα εν τοις προαυλίοι ς ευρισκόμε να διάφορα πράγματα και σκεύη, ως και μαγειρικά".

Στο βιβλίο "Τρίγλια του Κιανού Κόλπου Προποντίδ ος" του Αποστόλου Τσίτερ έχει δημοσιευτ εί (σελ. 33) φωτογραφί α της βρύσης Τσαούς Τσεσμέ και της πέτρινης μεγάλης αποθήκης πίσω απ' αυτήν.

(http://www.triglianoi.gr/gallery/1072-160419100559.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/1072-160419100815.jpeg)

Τίτλος: Απ: Σοφία Χρ. Γιαρένη Ιστορία της ζωής μου απ’ την Ελλάδα και την Τρίγλια της Μικράς Ασίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Απρίλιος 2019, 07:51:21 πμ
Συμπληρωμ ατικά, στο φύλλο 12/10.10.1977 των Τριγλιανώ ν Νέων http://www.triglianoi.gr/trigliana%20nea%20pdf/%d4%e5%fd%f7%ef%f2%20%cd=012%20%20-10-10-77.pdf (σελ. 3) έχει δημοσιευτ εί άρθρο της Άννας Γκικιάδη-Καφόγλου με τίτλο "Ιστορική καταγωγή του Βασιλείου Ευθυμ. Γκικάδη".

Το άρθρο αυτό είναι πληρέστερ ο σε πληροφορί ες και φαίνεται ότι τμήματά του έχουν περιληφθε ί αυτούσια στο βιβλίο της Σοφίας Γιαρένη, που εκδόθηκε το 2001.