Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 05 Μάρτιος 2014, 12:47:15 πμ

Τίτλος: Σεμινάρια Α' Βοηθειών
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 05 Μάρτιος 2014, 12:47:15 πμ
Το παράρτημα του Συλλόγου των απανταχού Τριγλιανώ ν  Ν.Τρίγλια ς σε συνεργασί α με το Δήμο Ν. Προποντίδ ος  και  το Ίδρυμα  νεότητας  και δια βίου μάθησης προέβη στη σύσταση δύο  εικοσαμελ ών τμημάτων στα οποία ειδικός εκπαιδευτ ής  θα παρέδιδε μαθήματα πρώτων βοηθειών.
Η λειτουργί α του πρώτου τμήματος περατώθηκ ε με επιτυχία. Πολλές μάλιστα από τις κυρίες που συμμετείχ αν στο πρόγραμμα εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχ ουν και σε άλλα τμήματα με διαφορετι κό αντικείμε νο.
Ευχαριστο ύμε θερμά το Δήμο Ν. Προποντίδ ος και το Ίδρυμα νεότητας και διά βίου μάθησης.
Επίσης  χαιρόμαστ ε πολύ διότι προσφέραμ ε σε νεαρά κυρίως άτομα μια ευκαιρία να διαθέσουν εποικοδομ ητικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-050314004004.jpeg)(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-050314004314.jpeg)


Δέσποινα Παρασκευά