Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 20 Δεκέμβριος 2014, 11:42:48 μμ

Τίτλος: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Παράρτημα του Συλλόγου στη Νέα Τρίγλια
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 20 Δεκέμβριος 2014, 11:42:48 μμ
Το Σάββατο 20η Δεκεμβρίο υ 2014 έλαβε χώρα στο πολιτιστι κό κέντρο του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν στη Νέα Τρίγλια, η καθιερωμέ νη Χριστουγε ννιάτικη εκδήλωση που οργανώνετ αι από το Παράρτημα του Συλλόγου.
Φέτος η γιορτή είχε φιλανθρωπ ικό χαρακτήρα . Στόχος ήταν να συγκεντρω θούν χρήματα για τη μικρή Ιωάννα, τριάμισι ετών προκειμέν ου να υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς.
Αρχικά εμφανίστη κε η καταξιωμέ νη φιλαρμονι κή του Δήμου Νέας Τρίγλιας με μαέστρο τον κ. Κουλούση. Ακολούθησ αν τα παιδάκια του νηπιαγωγε ίου που με την καθοδήγησ η των δύο νηπιαγωγώ ν κας Μαλακόζη και κας Γλαράκη, τραγούδησ αν πολύ όμορφα.  Στη συνέχεια η βυζαντινή χορωδία από τα Νέα Μουδανιά με μαέστρο τον κ. Ζουγλή τραγούδησ ε βυζαντινο ύς ύμνους στο πνεύμα των ημερών. Η εκδήλωση έκλεισε με την δημοτική χορωδία Νέας Τρίγλιας με διευθυντή τον κ. Τσαμαλή.
Όλα τα συγκροτήμ ατα καταχειρο κροτήθηκα ν και η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσια κά κεράσματα από το Παράρτημα του Συλλόγου προς τους συμμετέχο ντες και το ακροατήρι ο.


(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-201214231407.jpeg)
Η φιλαρμονι κή του Δήμου Νέας Τρίγλιας
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-201214231958.jpeg)
Παιδιά του νηπιαγωγε ίου Ν. Τρίγλιας

(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-201214232448.jpeg)
Η χορωδία βυζαντινή ς μουσικής Ν.Μουδανι ών
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-201214232044.jpeg)
Η χορωδία βυζαντινή ς μουσικής Ν.Μουδανι ών

(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-201214231912.jpeg)
Η χορωδία του Δήμου Ν.Τρίγλια ς
(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-201214232346.jpeg)
Οι κυρίες Γλαράκη, Παρασκευά, Μαλακόζη και Κουφούδη