Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 01 Απρίλιος 2015, 04:26:58 μμ

Τίτλος: Από την ιστορία της Τριγλείας της Βιθυνίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 01 Απρίλιος 2015, 04:26:58 μμ
Αρχαίο  Βρύλειον.
Κατά την έρευνά μου σχετικά με την τοπική ιστορία,  μια από τις σημαντικό τερες πηγές που χρησιμοπο ίησα ήταν το βιβλίο του αείμνηστο υ Τριγλιανο ύ φιλολόγου κ.Τρύφωνο ς Ε. Ευαγγελίδ ου,  ,,ΒΡΥΛΕΙΟΝ-ΤΡΙΓΛΕΙΑ’’.  Στο έργο του αυτό που αναφέρετα ι στην ιστορία της Τριγλείας  της Βιθυνίας,   ο σπουδαίος αυτός φιλόλογος  κάνει λόγο για το Βρύλλειον, αρχαία Ελληνική πόλη που δημιουργή θηκε το 500 π.χ . και το 487 π.χ. έγινε φόρου υποτελής στους Αθηναίους για να προστατευ θεί από την Περσική απειλή. Η πόλη αυτή αργότερα περιήλθε στους Μακεδόνες, μετά στους Ρωμαίους  διατηρώντ ας το αρχαίον όνομα μέχρι  τον Η΄και θ΄αι .Τέλος περιέπεσε στους Τούρκους και μετέβαλε το όνομα του σε Τρίγλεια. Το Βρύλλειον είναι δηλαδή η μετέπειτα Τρίγλεια.
Επίσης αναφέρει ότι το όνομα του Βρυλλείου και άλλων Ελληνικών πόλεων φόρου υποτελών στους Αθηναίους, αναγράφετ αι σε μαρμάρινε ς πλάκες, που ανακαλύφθ ηκαν στα Προπύλαια .
Σε επίσκεψή μου τον Ιανουάριο στην Αθήνα θέλησα να δω τις πλάκες αυτές. Με υπόδειξη αρχαιολόγ ου του Μουσείου Ακρόπολης απευθύνθη κα στο Επιγραφικ ό Μουσείο Αθηνών .Οι εργαζόμεν οι εκεί μου έδειξαν τεμάχια που διασώθηκα ν από την μαρμάρινη πλάκα όπου ανάγράφον ταν το ψήφισμα της Αθηναικής βουλής που καθόριζε το φόρο και τα ονόματα των πόλεων που κατέβαλλα ν φόρο στους Αθηναίους . Μεταξύ αυτών ήταν το Βρύλλειον και το γειτονικό Δασκύλειο ν. Μου έδωσαν επίσης φωτοαντίγ ραφο  του ψηφίσματο ς της Αθηναικής Βουλής, απόσπασμα του οποίου παραθέτω παρακάτω με φωτογραφί ες των μαρμάρινω ν τεμαχίων.
Τους ευχαριστώ θερμά.
Δέσποινα Παρασκευά-Κράνη