Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 03 Απρίλιος 2016, 10:41:45 πμ

Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 03 Απρίλιος 2016, 10:41:45 πμ
«Φωτοθήκη», μια πρωτοβουλ ία του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν, στην πρόσφατη συνεδρίασ ή του στις 22 Μαρτίου 2016, αποφάσισε τη δημιουργί α «Φωτοθήκης» στο Σύλλογο.

 Στόχος, είναι η ανάδειξη στοιχείων ιστορίας και πολιτισμο ύ της αλησμόνητ ης μας πατρίδας, της Τρίγλιας μέσα από τη διάσωση και αξιοποίησ η σχετικού φωτογραφι κού υλικού.

Σκοπός της προσπάθει ας αυτής είναι η συγκέντρω ση, οργάνωση και ταξινόμησ η φωτογραφι ών που σχετίζοντ αι με την Τρίγλια Βιθυνίας.

Ο Σύλλογος διαθέτει ήδη σημαντικό αριθμό φωτογραφι ών, οι οποίες ταξινομού νται, χρονολογο ύνται και συμπληρών ονται ο,τι στοιχεία πρέπει να τις συνοδεύου ν (πχ τίτλος, σχόλιο, χρονολογί α, φωτογράφο ς, σε ποιον ανήκει η κυριότητα, ποια άτομα απεικονίζ ονται κλπ). Το σύνολο των φωτογραφι ών μαζί με τις συνοδευτι κές πληροφορί ες θα τηρείται σε εκτυπωμέν η μορφή (πρωτότυπη φωτογραφί α ή ανάτυπο) αλλά και σε ηλεκτρονι κή μορφή σε βάση πληροφορι ών που προετοιμά ζεται.

Σας καλούμε, αν έχετε  φωτογραφί ες που τραβήχθηκ αν στην περιοχή της Τρίγλιας ή φωτογραφί ες προσφύγων πρώτης γενιάς και θέλετε να διασωθούν, μέσα από τη φωτοθήκη του Συλλόγου μας, δώστε μας τη δυνατότητ α να τις αντιγράψο υμε προκειμέν ου να διασώσουμ ε εικόνες, πρόσωπα και πληροφορί ες από την Τρίγλια. Είναι μέρος του πολιτισμο ύ μας.

Τηλεφωνεί στε στον πρόεδρο του Συλλόγου, 697153823 1 ή στείλτε mail στο basil_s@yahoo.com

(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-030416103432.jpeg)