Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Η Ιστορία των Προγόνων μας. => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ευγενία Μυτιληναίου στις 09 Σεπτέμβριος 2018, 11:47:08 πμ

Τίτλος: Ο Χριστ. Μουμτζής περιγράφει τη δραστηριότητα του Αγίου Χρυσόστομου στη Τρίγλια
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 09 Σεπτέμβριος 2018, 11:47:08 πμ
Ο Χριστόφορ ος Μουμτζής περιγράφε ι τη δραστηριό τητα του Αγίου Χρυσόστομ ου στη ΤρίγλιαΗ δραστηριό τητα του Μητροπολί του Χρυσόστομ ου Καλαφάτη στη Τρίγλια, κατά τα διαστήματ α των εξοριών του (1907-1909 και 1909-1910), περιγράφο νται με λεπτομέρε ια στην αλληλογρα φία του Χριστόφορ ου Μουμτζή προς τον γιό του Αλέξανδρο που δούλευε στο Βουκουρέσ τι.

Μάλλον όλοι μας έχουμε ακούσει τα μεγάλα έργα του, το εντυπωσια κό (ακόμα και σήμερα σχολείο), τη δημιουργί α ενός νέου «περίεργου χώρου αναψυχής» σε ένα λόφο λίγο έξω από τη πόλη, απέναντι από την Μονή των Πατέρων. Το συγκρότημ α αυτό το αποτελούσ ε ένα νέο Νεκροταφε ίο, μια μικρή εκκλησία, ένα μοντέρνο Γυμναστήρ ιο, εξοπλισμέ νο με όργανα από τη Βιέννη, που έφερε με δικά του λεφτά, και ένας χώρος πρασίνου. Μια υψηλή μάντρα, που έκανε και χρέη τοίχου αντιστήρι ξης περιέβαλε τον χώρο.

Με το χάρισμα της ρητορείας του, παρότρυνε τους Τριγλιανο ύς να προσφέρου ν, ανάλογα με την οικονομικ ή τους κατάσταση, προσωπική εργασία, οικοδομικ ά υλικά ή χρήματα.
Με το παράδειγμ ά του όμως, κατάφερνε περισσότε ρα, κουβαλούσ ε πέτρες, δούλευε, ενθάρρυνε τους πολίτες, έτρωγε μαζί τους ψωμί και ελιά, καθισμένο ς στους πάγκους της Μονής. Γύριζε στα καφενεία και έπειθε τους «αργόσχολους» να πάνε να δώσουνε ένα χεράκι. Ποιος μπορούσε να αρνηθεί στο δεσπότη, που δούλευε σαν εργάτης, τη βοήθεια του; Έτσι πέτυχε το ακατόρθωτ ο σε πολύ μικρό χρόνο.

Αυτά και άλλα περισσότε ρα θα διαβάσετε στο βιβλίο, που μπορείτε να το κατεβάσετ ε σε .pdf, από το σύνδεσμο
http://triglianoi.gr/diafora/Trigliano_chroniko_A.pdf
Η δράση του Μητροπολί τη, περιγράφε ται από τη σελίδα 43 και μετά.

Επίσης, το βιβλίο έχει εκδοθεί από το Σύλλογο Απανταχού Τριγλιανώ ν. Πληροφορί ες: http://www.triglianoi.gr/index.php?topic=1660.0