Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 22 Δεκέμβριος 2018, 12:59:12 πμ

Τίτλος: Το Παράρτημα τίμησε τον Νίκο Καλπάκη, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο πρόεδρο
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 22 Δεκέμβριος 2018, 12:59:12 πμ
Ο Νίκος Καλπάκης τιμήθηκε σήμερα από το Παράρτημα με τον τίτλο του επιτίμου προέδρου. Είναι ένας τίτλος τιμής που απονέμετα ι άξια στον φιλόπατρη Τριγλιανό . Σαν πρόεδρος του Παραρτήμα τος του Συλλόγου μας, ο Νίκος Καλπάκης διαχειρίσ τηκε με την αποφασιστ ικότητα που τον διακρίνει, σημαντικά θέματα που πολλάκις ξεπερνούσ αν το Σύλλογο και αναβαθμίζ ανε την κοινότητα της Ν. Τρίγλιας. Κατάφερε να είναι αποδεκτός και αγαπητός απ΄όλους. Αγαπάει την Τρίγλια όσο λίγοι Τριγλιανο ί απόγονοι. Το Παράρτημα οφείλει να τιμήσει και όλους τους "σιωπηλούς συνεργάτε ς" του Νικου Καλπάκη που όλοι μαζί έκαναν πράξη τον πολιτισμό της Τρίγλιας στη νέα τους πατρίδα.
Συγχαρητή ρια στο συμβούλιο του Παραρτήμα τος για την πρωτοβουλ ία του αυτή.
(φωτογραφί ες: Β. Σακελλαρί δης)

(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-221218005001-15441566.jpeg)

Ο κ. Καλπάκης παραλαμβά νει με συγκίνηση την τιμητική πλακέτα από τον πρόεδρο του Παραρτήμα τος


(http://www.triglianoi.gr/gallery/24-221218005026-15521693.jpeg)

Αναμνηστι κή φωτογραφί α του κ. Νίκου Καλπάκη με τη σύζυγό του Ευθυμία στο τέλος της εκδήλωσης