Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Συγγραφείς και βιβλία για την Τρίγλια => Μήνυμα ξεκίνησε από: Μάκης Αποστολάτος στις 04 Ιανουάριος 2020, 09:51:03 πμ

Τίτλος: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας Βιθυνίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Ιανουάριος 2020, 09:51:03 πμ


Γεράσιμος Ν. Αποστολάτ ος
Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας Βιθυνίας

(http://www.triglianoi.gr/gallery/1072-040120094253.jpeg)

Στη μελέτη αυτή περιγράφο νται αφενός οι Μονές, οι Εκκλησίες, τα παρεκκλήσ ια της Τρίγλιας και το εκκλησάκι του Νεκροταφε ίου, αφετέρου τα ιστορικά στοιχεία των Εκκλησιών και η κατάσταση εκείνων, που εξακολουθ ούν να σώζονται σήμερα, όπως αυτή διαπιστώθ ηκε κατά τις επισκέψει ς μας τον Σεπτέμβρι ο 2018, τον Ιανουάριο 2019 και τον Σεπτέμβρι ο 2019.
Τίτλος: Απ: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας Βιθυνίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 05 Ιανουάριος 2020, 12:29:01 πμ
Συγχαίρω το συγγραφέα για το βιβλίο αυτό. Είναι αποτέλεσμ α εκτενούς έρευνας και πολλών επισκέψεω ν στην Τρίγλια. Αποτελεί απαραίτητ ο βοήθημα για όσους θέλουν να μάθουν περισσότε ρα για τις εκκλησίες και τα μοναστήρι α της Τρίγλιας. Οι εκκλησίες με τα ονόματά τους, τη θέση τους και την ιστορία τους είναι από τα πρώτα θέματα που απασχολού ν κάθε επισκέπτη, μελετητή ή Τριγλιανό απόγονο. Στο βιβλίο του Μάκη Αποστολάτ ου, δίδονται όλες αυτές οι πληροφορί ες με σαφή και κατανοητό τρόπο και πλαισιώνο νται από εικόνες και σχέδια. Προσωπικά χαίρομαι που προστίθετ αι στη βιβλιογρα φία, άλλο ένα σημαντικό βιβλίο για την ιστορία και την πολιτισμι κή κληρονομι ά της Τρίγλιας.
Τίτλος: Απ: Οι Εκκλησίες της Τρίγλιας Βιθυνίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 05 Ιανουάριος 2020, 08:14:41 μμ
Ευχαριστώ, και δημόσια, τον Βασίλη Σακελλαρί δη, για την πολύτιμη βοήθειά του, σε πολλές φάσεις της έκδοσης αυτού του βιβλίου.