Τελευταία μηνύματα

Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
32
Εκδηλώσεις Τριγλιανών / ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 03 Ιούλιος 2019, 12:00:44 μμ »
https://www.facebook.com/kokkalasalekos/media_set?set=a.1129784553883457&type=3

ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΚ
Κωνσταντί νος Δουβίτσας
Γιώργος Κατσαρώνη ς
Νίκος Κληρόπουλ ος
Μάνος Κληρόπουλ ος
Αναστάσιο ς Καραγιάνν ης
Μιχάλης Πατελάρος
Αγγελος Πατελάρος
Προπονητή ς: Γιώργος Στεφανής

Για τον Αργοναύτη ς Τριγλίας Ραφήνας αγωνίστηκ αν οι
Ευάγγελος γιαννελης, γκιουλμαλ ογλου Γιώργος, σαντορινα ιος Παναγιώτη ς, Παναγιάρη ς βαγγελης, Γιούλης Γιάννης, Αλεξάκης Στέφανος, μπασουλας Γιάννης, Καραγιάνν ης Μάρκος, ταλαδιανό ς Αλέξανδρο ς και ο Βαγγέλης Φρίγγης

Μετά το 1963 είναι η πρώτη φορά που έρχεται νεολαία της Ραφήνας στην Τρίγλια
μια ώραια συνάντηση των τριών ομάδων Μπάσκετ παίδων στο κλειστό γυμναστήρ ιο της Νέας Τρίγλιας

Γιώργος Κικής Ευχαριστο ύμε τους αδερφούς Τριγλιανο ύς για την φιλοξενία και την οργάνωση. Ευχαριστο ύμε τον Α.Ο. Καλλιτεχν ούπολης, που ταξίδεψε μαζί μας και ένωσε την αγάπη του με τις δυο Τριγλιανέ ς ομάδες. Τέλος ευχαριστο ύμε τους αθλητές όλων των ομάδων, οι οποίοι έδειξαν ήθος και επαγγελμα τισμό σε όλες τους τις παρουσίες . Συγχαρητή ρια στους Προέδρους, τους προπονητέ ς, αλλά και στους γονείς που μεγαλώνου ν τέτοια παιδιά. Η αρχή έγινε και περιμένου με την συνέχεια με ανυπομονη σία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ Α ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
33
Κώδικας Πρακτικών Παλιάς Τρίγλιας - Ιστορίες / 5) Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και το Μεταξουργείο στην Τρίγλια
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 01 Ιούλιος 2019, 05:42:13 μμ »
Ο Χρυσόστομ ος και το Μεταξουργ είο στην Τρίγλια
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούλιος 2019)


Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Είναι σε όλους γνωστό ότι, ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Δράμας το 1907, εξορίστηκ ε στη γενέτειρά του την Τρίγλια και δραστηριο ποιήθηκε προτείνον τας και υλοποιώντ ας πολλά έργα που άφησαν εποχή. Το πρώτο σχέδιο που πρότεινε στους συμπολίτε ς του ήταν η δημιουργί α Μεταξουργ είου, που θα είχε στόχο αφενός την παραγωγικ ή απασχόλησ η των νεαρών Τριγλιανώ ν κοριτσιών στη γενέτειρά τους αντί να φεύγουν σε άλλες πόλεις, ως υπηρετικό προσωπικό, αφετέρου την προώθηση της ιδέας του συνεταιρι σμού στην Τρίγλια, ως εργαλείου για την εμπορική ανάπτυξή της.

Στο πρακτικό της 8.11.1907 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 34) έχει καταγραφε ί αναλυτικά η εισήγηση του Χρυσόστομ ου και η σχετική απόφαση:

Εν Τριγλία σήμερον ογδόη του μηνός Νοεμβρίου ημέραν Πέμπτη … των παμμεγίστ ων Ταξιαρχών του έτους χιλιοστού εννεακοσι οστού εβδόμου κατά πρόσκλησι ν του μητροπολί του Δράμας Χρυσοστόμ ου συμπολίτο υ ημών παρεπιδημ ούντος ενταύθα δια τας εν Μακεδονία καιρικάς του Έθνους περιστάσε ις και υπό την προεδρεία ν αυτού συνελθόντ ες εν τη αιθούση της Εφοροδημο γεροντίας οι υποφαινόμ ενοι πρόκριτοι της κοινότητο ς και ακροασάμε νοι των λόγων της αυτού Σεβασμιότ ητος ειπόντος ότι «Μετά εικοσιπεν ταετίαν επανερχόμ ενος εις την γενέτειρα ν δεν βλέπω την εν αυτή εμπορικήν πρόοδον εις το ευάρεστον εκείνο σημείον εις το οποίον πάντες οι καλοί πολίται επιθυμούμ εν να βλέπωμεν την πατρίδα και ευρίσκων τους λόγους της τοιαύτης εμπορικής στασιμότη τος την έλλειψιν πνεύματος συνεταιρι κού δια το οποίον απεδείχθη ότι τα μικρά γίγνονται μεγάλα και προοδεύου σι εμπορικώς και βιομηχανι κών αι κοινότητε ς όταν μάλιστα τύχη και εν τη ημετέρα πατρίδι και η πρώτη ύλη και η πρώτη δύναμη να ευρίσκετα ι άφθονος εν τω τόπω προτείνει όπως εάν θέλουσι οι πρόκριτοι της πατρίδος να σχηματισθ ή μετοχική εταιρεία  προς ίδρυσιν μεταξουργ είου αφού και η μέταξα καλλιεργε ίται άφθονος εν τω τόπω και εργατικαί χείρες δεν ελλείπουσ ιν και αι οποίαι ελλείψει εργασίας εκπατρίζο νται προς βλάβην γενικήν του τόπου και εκεί μακράν της επαγρυπνή σεως των γονέων πολλούς ηθικούς κινδύνους διατρέχου σι» μετ’ ανταλλαγή ν σκέψεων παμψηφεί ενέκριναν το πρακτικόν και ωφέλιμον της προτάσεως της αυτού Σεβασμιότ ητος και απεφάσισα ν την ίδρυσιν του εν λόγω μεταξουργ είου δια μετοχών εις ας καλούνται να λάβωσιν μέρος οι φιλοπάτρι δες και φιλοπρόοδ οι κάτοικοι της κοινότητο ς. Μετά την κατ’ αρχήν έγκρισιν της προτάσεως συσκέψεως γενομένης ανά μέσον των πρώτων ιδρυτών της εν λόγω μετοχικής εταιρείας ενεκρίθη όπως εκδοθώσι εκατόν μετοχαί προς είκοσι και πέντε λίρας Οθωμανικά ς εκάστη  αίτινες άμα καλυφθώσι θα κανονίσωσ ι την περαιτέρω πορείαν περί του πόσα τοις εκατόν θα προπληρωθ ώσι προς έναρξιν της οικοδομής του κτιρίου.
Επί τούτοις εγένετο το παρόν πρακτικόν και υπεγράφη υπό Κ. Κονδυλένι ου μετά δηλώσεως και του ποσού δια το οποίον έκαστος ….

(σ.σ. ένα τμήμα της σελίδος είναι σκισμένο και δεν φαίνονται αφενός το τέλος της προηγούμε νης φράσης αφετέρου τα ονόματα των 4 πρώτων πολιτών που δήλωσαν την αγορά 10 μετοχών της υπό ίδρυση νέας εταιρείας . Από την πρώτη επιστολή Χρ. Μουμτζή, που αναφέρετα ι στη συνέχεια, προκύπτει ότι ο πρώτος που δήλωσε την αγορά 10 μετοχών ήταν ο Μητροπολί της Δράμας Χρυσόστομ ος)

   
Αδελφοί Καβουνίδο υ
Κ. Κονδυλένι ος, Στ. Μποτός
Αρμόδιος Στέργιος
Κωστάκις Μακασίκης
Ν. Παπαδόπου λος
Ηρακλής Ιω. Παπαρουτζ η
Δ. Καλπάκη
Βασιλάκης Διαμαντίδ ης
Αναστάσης Ι. Παρου…   
Φίλιππος Σ. Καρο…
Αναστάσιο ς Α. Τατάβλαλη ς
Ιορδ. Σ. Πετράκογλ ου   
Σοφία Αθ. Γιαζητζόγ λου
Ζαφείρης Αθ. Γιαζητζόγ λου
Αναστασία Αθ. Γιαζητσόγ λου
Θεοδόσιος Ευγ? Νεράτζης
Κωνσταντί νος Ιορδ. …Αναστάση
Αναστάσης Βελισάρης
Αθανάσιος Αποστόλου
Ζαφείριος? Χ. Κλήκογλου?
Ιωάννης Κρυσταλίδ ης
Κων/νος ??. Στέργιος
Αν… Χ Προπ…
Μετοχών
μετοχ δέκα
μετοχ. δέκα
Μετοχές Δέκα
Μετοχάς δέκα
τέσσαρες
τέσσαρες συν μια
Μία
Μία
Μία
Μία
δύο
Μία
2
πέντε
Μία
δύο
Δεν Δέχεται
Μετοχήν Μίαν
τέσσαρες
Αρ.
10
10
10
10
4
5
1
1
1
1
2
1
2
5
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
0
1
4
    Σύνολο40

73
82Η δράση και τα έργα του Χρυσόστομ ου στην Τρίγλια, στην περίοδο 1907-1909, περιγράφο νται αναλυτικά και γλαφυρά στις συχνές επιστολές του Χριστόφορ ου Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο, που εργαζόταν στο Βουκουρέσ τι (Τριγλιανό Χρονικό), πολύ περισσότε ρο λόγω της φιλικής σχέσης του με τον Χρυσόστομ ο. Στην από 27.11.190 7 επιστολή του (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 84), ο Χρ. Μουμτζής περιγράφε ι τα πρώτα έργα του Χρυσόστομ ου στην Τρίγλια και συγκεκριμ ένα:

… Από την αρχήν της ενταύθα ελεύσεώς του η Α.  Πανιερότη ς δύο μεγάλα έργα ευχάριστα και ωφέλιμα υπό ηθικήν, εθνικήν και πατριωτικ ής αξιοπρεπε ίας έποψιν έβαλλεν εις ενέργειαν και πυρετοδώς εργάζεται εν συχναίς και γενικαίς συνελεύσε σι εν τε τη Σχολή (Μητροπόλε ι) και συμβουλεύ ων τους κατοίκους, και εν αυτή χωριστά εργάζεται μετά της εφορίας αυτής προς πραγματοπ οίησιν αυτών – η εφορία αποτελείτ αι υπό των κ.κ. Κονδιλένι ου ιατρού, Νικολάκη [Παπαδόπουλου] φαρμακοπο ιού, Σωκράτους Καλεμκερή και τριών ετέρων. Πρώτον ενήργησεν την εξ 100 αρ. μετοχών ανά 25 λίρας εκάστην προς ανέγερσιν ενταύθα μεταξουργ είου προς απαλλαγήν ηθικής καταπτώσε ως αρκετών του Τόπου κορασίων, τα οποία αναγκάζον ται ως υπηρέτρια ι να μεταβαίνω σι εις Κων/πολιν και αλλαχού. Αι μετοχαί ελήφθησαν εντός ολίγου υπό των ευκαταστά των ανά μίαν, ανά δύο και πλέον, αφού πρώτος ο ίδιος Αγ. Δράμας έλαβε δια λογαριασμ όν του 10 μετοχάς, και ευρεθέντο ς πρώτον καταλλήλο υ γηπέδου θ’ αρχίση κατά την άνοιξιν η ανέγερσις αυτής”.

Στην από 7.3.1908 επιστολή του Χρ. Μουμτζή προς το γιο του Αλέξανδρο (Τριγλιανό Χρονικό, σελ. 96) περιγράφε ι την ανεπιτυχή έκβαση αυτού του σχεδίου και οράματος του Χρυσόστομ ου και συγκεκριμ ένα:

… Αλλά τούτων τινά έργα χρήζουσι βοηθείας, συμπράξεω ς και υποστηρίξ εως εκ μέρους των ενταύθα ευκαταστά των των και τα πρώτα φερόντων συμπολιτώ ν, αλλ’ ούτοι ευρίσκοντ αι μακράν φιλοπατρι ωτικών αισθημάτω ν μη ανταποκρι νομένων εις τα του Αγ. Δράμας. Ταύτα δε λέγων εννοώ την δια μετοχών ανέγερσιν μεταξουργ είου περί του οποίου ακροθιγώς ποιήσαι εν τη επιστολή σου λόγον. Η ανέγερσις τοιούτου ενταύθα εργοστασί ου πράγματι μέγα υπό πολλάς επόψεις καλόν θα εγίνετο εις τον Τόπον, αλλ’ ως φαίνεται η επιχείρησ ις αύτη θα ναυαγήση και τας αιτίας εξ ων θα προκύψη η αποτυχία θα σε τας γνωρίσω δι’ άλλης επιστολής μου …”.

Στις επόμενες επιστολές του Χρ. Μουμτζή δεν γίνεται αναφορά στο σχέδιο ανέγερσης μεταξουργ είου, που σημαίνει ότι, τελικά, ναυάγησε, ίσως, από την απροθυμία αυτών που δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην αγορά μετοχών της εταιρείας να καταβάλλο υν τα αντίστοιχ α ποσά για την υλοποίηση του έργου.
34
Κώδικας Πρακτικών Παλιάς Τρίγλιας - Ιστορίες / 4) Η παράδοση του Ναού της Ευαγγελίστριας (Fatih Camii)
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 27 Ιούνιος 2019, 07:16:31 μμ »
Η παράδοση του Ναού της Ευαγγελίσ τριας - Fatih Camii
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούνιος 2019)


Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Μία από τις παλιές εκκλησίες της Τρίγλιας είναι ο Ναός της Ευαγγελίσ τριας, γνωστός ως Μονή Χηνολάκου ή Άγιος Στέφανος, που ιδρύθηκε το 720 μ.Χ., είναι το μόνο κτίριο που διασώθηκε από το σύνολο των κτιρίων της Μονής, και λειτούργη σε ως εκκλησία και κατά τη διάρκεια της Οθωμανική ς Αυτοκρατο ρίας, από το 1337, οπότε κατέλαβαν οι Οθωμανοί την Τρίγλια, μέχρι το 1661, οπότε μετατράπη κε σε μουσουλμα νικό τέμενος (Fatih Camii).

Από το 1661 και μέχρι το 1921 το κτίριο της εκκλησίας λειτούργη σε ως τέμενος με τις τροποποιή σεις και αλλαγές που έκαναν οι Οθωμανοί και τον Ιούλιο 1921 παραδόθηκ ε από την Τουρκική διοίκηση στην Εφοροδημο γεροντία, σύμφωνα με το ακόλουθο πρακτικό (Κώδικας πρακτικών, σελ. 365),

Ιστορικόν Πρακτικόν παραδόσεω ς
Υπό των Οθωμανών Τριγλίας της ιστορικής βυζαντινή ς Εκκλησίας Ευαγγελισ τρίας ήτις προ πολλών ετών εν σκοτεινοί ς χρόνοις  δουλείας είχε μεταβληθε ί εις τέμενος.
Τριγλία τη 14 Ιουλ. 921


Ακολουθού ν τα ονόματα και οι υπογραφές των παρόντων
Κ. Κονδυλένι ος, πρόεδρος, Αλέξανδρο ς Καστραντώ νης, Γεώργιος Α. Τακάς, Νικόλαος Κ. Καλπάκης, Απόστολος Κ. Δ. Παναγιώτο υ, Κ. Λουτζίδης, Στέφανος Πετρίδης, Μ.Α. Παπαλεξαν δρής, Βασίλειος Ε Γκικάδης, Αναστ. Ν. Πόλκας και Αρμόδιος Ι. Στέργιος.

και το ίδιο πρακτικό στην Τουρκική (Αραβική) και υπογράφετ αι από τους εκπροσώπο υς της τότε παροικίας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα της σελίδας 365.Στο βιβλίο «ΔΙΑΦΟΡΑ-Σημειώσεις του Ηρ. Τσίτερ», επιμέλεια Εριφύλης Κοντοπούλ ου, εκδόσεις ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2006, σελ. 202, έχει δημοσιευτ εί το ακόλουθο σημείωμα του Ηρακλή Τσίτερ, για την επίσκεψη του βασιλέως Κωνσταντί νου, του Μητροπολί τη Σμύρνης Χρυσοστόμ ου και άλλων επισήμων στο ναό της Ευαγγελίσ τριας:

"26 7/βρίου 1921, Ηρακλής Α. Τσίτερ

Την 5ην 7/βρίου 1921 ήλθεν προ μεσημβρία ς εκ Σμύρνης η Αυτού Σεβασμιότ ης ο Άγιος Σμύρνης κ. Χρυσόστομ ος, την αυτήν ημέρα μετά μεσημβρία ν μάς επεσκέφθη και ο Βασιλεύς Κωνσταντί νος μετά του Διαδόχου Γεωργίου και του αδελφού του Πρίγκηπος Νικολάου, του Υπουργού των Στρατιωτι κών κ. Θεοτόκη και του επιτελείο υ των δι’ αυτοκινήτ ου, κατευθυνθ είς απ’ ευθείας εις τον πανάρχαιο ν Ναόν Ευαγγελισ τρίας (Τζαμί), εν ω συνιστήθη μετά του Αγίου Σμύρνης, επιθεωρήσ ας επί μιαν ώραν τον ναόν, ο λαός εξερράγη εις ζητωκραυγ άς
”.

Ο Θανάσης Πιστικίδη ς περιγράφε ι στο βιβλίο του «Τρίγλια Βιθυνίας-Οι χαμένες Πατρίδες», (σελ. 67), την υποδοχή του Ελληνικού στρατού στην Τρίγλια και τα επεισόδια στο μιναρέ του τζαμιού:
… Έλληνες στρατιώτε ς ιππείς πατούν το Τριγλιανό χώμα. Έρχονται από την κατεύθυνσ η της Πανόρμου – Αρτάκης αρκετές μέρες πριν καταληφθε ί η Προύσα ακόμη. Στο Σεργί τους υποδέχοντ αι οι δημογέρον τες, ο κλήρος, οι δάσκαλοι, κι οι μαθητές, όλη η Τρίγλια…. Ο ενθουσιασ μός φέρνει το κέφι, το κέφι θέλει ούζο κι αρχίζει όλο το χωριό και προπάντων οι νέοι άνδρες να πίνουν και να διασκεδάζ ουν, και όταν το κέφι κορυφώνετ αι δεν απέχει πολύ από τρέλα. Μερικοί ντεληφυσέ κηδες ή ντεληκανή δες παίρνουν τα όπλα τους και βάζουν σημάδι το μισοφέγγα ρο πάνω στο μιναρέ του τζαμιού, το χτυπούν αμέσως και το ρίχνουν με τις πρώτες βολές, παρά τις συστάσεις του Δημάρχου και των φρονιμότε ρων ότι αυτό δεν είναι σωστό. Άλλος πιο ντεληφυσέ κης δεν του έφθανε το ρίξιμο του μισοφέγγα ρου από τη σφαίρα, ανέβηκε στην κορυφή του μιναρέ και γκρέμισε τελείως τη βάση του και την κορυφή του μιναρέ. Οι Τούρκοι λουφάζουν, παρακολου θούν τα γεγονότα χωρίς να’ ναι σε θέση φυσικά ν’ αντιδράσο υν. Πολλοί ερίζουν ποιος ήταν ο καλός σκοπευτής . Οι Τούρκοι όμως τον είχαν εντοπίσει, ήταν ο Βασίλης Κολυβίδης, που έριξε με τ’ όπλο στο μισοφέγγα ρο κι αυτός που γκρέμισε την κορυφή του μιναρέ ήταν ο Αντώνης ο Λέου ή Κούκος”.

Έξι μήνες μετά την παράδοση του Ναού της Ευαγγελίσ τριας (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 388) συντάχθηκ ε πρακτικό για τη σφράγισή του:
Σήμερον 23 του μηνός Ιανουαρίο υ 1922 συνελθούσ ης της Εφοροδημο γεροντίας ο Πρόεδρος αυτής ανεκοινώσ ατο ότι χθες περί ώραν τρίτην 22 του μηνός ο Πολιτικός Διοικητής της υποδιοική σεως Μουδανίων κ. Παχνός μετά του Οικονομικ ού Επόπτου κ. Σκαπέτσου ως και του Υπασπιστο ύ της Βάσεως κ. Ασλάνη αφικόμενο ι ενταύθα προσεκάλε σαν αυτόν ίνα παραστή εις την σφράγισιν του Ναού της Μονής των Χηνολάκων Ευαγγελισ τρίας και ότι ούτος υπήκων ανωτέρα διαταγή της Υπάτης Αρμοστίας παρέστη εις την σφράγισιν του Ναού όστις είναι ήδη σφραγισμέ νος….
Εν Τριγλία τη 23 Ιανουαρίο υ 1922,

Η Εφοροδημο γεροντία, Κ. Κονδυλένι ος, Β.Χ Βασιλειάδ ης, Γεώργιος Α. Τακάς, Αρμ. Στέργιος, Α. Μαστραντώ νης, Γεώργιος Α. Κασούρης
”.

Όπως είναι γνωστό, μετά τη μικρή αυτή χρονική αλλαγή στη διοίκηση, και όχι στη χρήση, του Ιερού Ναού της Ευαγγελίσ τριας, το ιστορικό αυτό Βυζαντινό μνημείο του όγδοου αιώνα παραμένει ενεργό και συνεχίζει να λειτουργε ί ως τέμενος (Fatih Camii) στην Τρίγλια.

Με την απόφαση 4/13.2.1990 του Δήμου Τρίγλιας και την απόφαση 1299/31.8.1990 του Περιφερει ακού Συμβουλίο υ Προστασία ς Πολιτιστι κής και Φυσικής Κληρονομι άς της Προύσας (BURSA KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLAR INI KORUMA KURULU), και BKTVKK/ 16.06.146/4734/11.9.1990 του Γραφείου Προέδρου (BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ), το κτιριακό συγκρότημ α της Ευαγγελίσ τριας (σημερινό Fatih Camii) χαρακτηρί στηκε ως μνημειακή κατασκευή .

35
Α.Ο.Τ Ραφήνας / Ανακοίνωση Δ.Σ. του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 20 Ιούνιος 2019, 03:38:32 μμ »
Μετά από συνεδρίασ η των μελών του Δ.Σ. του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας, τα οποία εκλέχθηκα ν στις εκλογές της 13/06/2019, το νέο Δ.Σ. του συλλόγου μας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χαχολάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδ ρος: Αραπκιλής Σάββας
Γενικός Γραμματέα ς: Κοζής Κωνσταντί νος
Ταμίας: Δήμας Παναγιώτη ς
Γενικός Αρχηγός: Περικλέου ς Ηλίας
Αναπληρωτ ής Γραμματέα ς: Παπαθανασ ίου Νικόλαος
Αναπληρωτ ής Ταμίας: Σαράκης Θεόδωρος
Αναπληρωτ ής Γενικός Αρχηγός: Βουρδέρης Παναγιώτη ς
Υπεύθυνος ΕΠΟ/ΕΠΣΑΝΑ: Βρετζάκης Ελευθέριο ς
Μέλη: Μπισμπιρο ύλας Κωνσταντί νος, Γερακάκης Στέφανος

Επιτροπή ανδρικής ομάδας και μεταγραφώ ν: Χαχολάκης Γεώργιος, Περικλέου ς Ηλίας, Βουρδέρης Παναγιώτη ς
Επιτροπή Ακαδημιών: Βρετζάκης Ελευθέριο ς, Γερακάκης Στέφανος, Παπαθανασ ίου Νικόλαος, Σαράκης Θεόδωρος, Κοζής Κωνσταντί νος

Το Δ.Σ. του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας ανακοινών ει την παραμονή και για την επόμενη αγωνιστικ ή χρονιά του κ. Ασλάνογου Στάθη, ως τεχνικού της ανδρικής ομάδας.

Κύριο μέλημα του Δ.Σ. Του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας είναι να συνεχισθε ί και φέτος το περυσινό μοντέλο που παρουσίασ ε η ομάδα μας, δηλαδή η προώθηση νέων παικτών από τις ακαδημίες του συλλόγου, όπου με την βοήθεια και την στήριξη κάποιων έμπειρων ποδοσφαιρ ιστών, θα δημιουργή σουν ένα δυνατό και αξιόμαχο σύνολο.
Αυτό όμως δεν θα το πετύχουμε χωρίς την βοήθεια των ραφηνιωτώ ν φιλάθλων, όπου τους ζητάμε στην φετινή χρονιά να είναι ακόμη πιο κοντά στην ομάδα μας.

Τέλος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινών ουμε ότι και την φετινή αγωνιστικ ή χρονιά θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Μουστόγια νης, ο οποίος συμφώνησε με την διοίκηση του συλλόγου να είναι για ένα ακόμη χρόνο κάτοικος Ραφήνας.

36
Κώδικας Πρακτικών Παλιάς Τρίγλιας - Ιστορίες / 3) Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και το Ηρώο πεσόντων στην Τρίγλια
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 19 Ιούνιος 2019, 08:58:43 πμ »
Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ και το Ηρώο πεσόντων στην Τρίγλια
(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούνιος 2019)

Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Είναι σε όλους γνωστό ότι, ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Δράμας μέχρι το 1910 και Μητροπολί της Σμύρνης μέχρι το σφαγιασμό του από τους Τούρκους το 1922, πρωτοστάτ ησε σε ιδέες, οράματα και κατασκευέ ς στη γενέτειρά του Τρίγλια, μερικά από τα οποία διατηρούν ται και σήμερα, όπως το μεγαλοπρε πές κτίριο των νέων Σχολείων και ο αναλημματ ικός τοίχος του νέου Νεκροταφε ίο.

Μια από τις ιδέες του, μετά την ήττα της Τουρκίας το 1918, ήταν η ανέγερση, με δαπάνες του, ενός Ηρώου στην Τρίγλια, στη μνήμη των Τριγλιανώ ν πεσόντων στον απελευθερ ωτικό πόλεμο της Μ. Ασίας. Στον Κώδικα Πρακτικών (427) της Τρίγλιας έχουν καταγραφε ί δύο πρακτικά που έχουν σχέση με την επιλογή του χώρου ανέγερσης του Ηρώου και τις σχετικές διαδικασί ες που προηγήθηκ αν, για την εξαγορά οικοπέδων απέναντι από το χώρο του μνημείου.

Ο χώρος που είχε επιλεγεί για την ανέγερση του μνημείου ήταν μεταξύ της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου κάτω και του Τουρκικού Δοικητηρί ου (Hükümet ), στο δυτικό άκρο της σημερινής πλατείας με το άγαλμα του Ατατούρκ (Çocuk Parkı), στον κεντρικό δρόμο της Τρίγλιας (Iskele Cad), κοντά στην παραλία. Επειδή, όμως ο χώρος αυτός ήταν περιορισμ ένος, απαιτήθηκ ε η εξαγορά οικοπέδων που βρισκόντο υσαν απέναντι, ως περιβόλου .

Στο πρακτικό της συνεδρίασ ης της Εφοροδημο γεροντίας της 10.9.1921 (Κώδικας Πρακτικών, σελ. 373) περιγράφε ται η μεταβίβασ η του οικοπέδου για το σκοπό αυτό: “Δια του παρόντος εγγράφου δήλον γίνεται ότι, ανεγειρομ ένου του Ηρώου δια τους εκ Τριγλίας εν τω πολέμω τούτω πεσόντας επί του χώρου μεταξύ της Ι. Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και του Διοικητηρ ίου Τριγλίας, επειδή ο χώρος του οικοπέδου όπου ήτο ποτέ η οικία Χαμσή, ήτο απαραίτητ ος δια τον περίβολον του μνημείου, ο κληρονόμο ς του χώρου τούτου Επιφάνης Μαμελεμτζ ής εζήτησεν εις αντάλλαγμ α του οικοπέδου τούτου το οικόπεδον το εν τη ενορία του Αγίου Ιωάννου ανήκον τω συμπολίτη ημών κ. Ηρακλή Μπαμπαρου κτσή γειτνιάζο ν προς τας οικίας των Γ. Γκέτζου, Χατζή, Άκαλου, Γ. Κεφαλά, Ευλαλίας Μαμελετζή και δρόμον. Ο κ. Ηρακλής χάριν του Ηρώου και της πατρίδος προσηνέχθ η προθύμως και παρέδωκε λόγω πωλήσεως το ως άνω οικόπεδόν του ανήκον αυτώ το μεν εκ κληρονομί ας πατρογονι κής το δε εξ αγοράς παρά του αδελφού του εις τον εν λόγω Επιφάνη Μαμελετζή ν, ον και κατέστησε κύριον απόλυτον και ιδιοκτήτη ν του οικοπέδου του, το δε ως αντάλλαγμ α ληφθέν παρ’ αυτού οικόπεδον του Επιφάνη Μαμελετζή το εδώρησε φιλογενώς και γεναιοφρό νως χάριν του ως άνω ιερού πατριωτικ ού σκοπού και έργου. Και ούτως ο μεν ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου και το Ηρώον είνε κύριοι του ποτε οικοπέδου του Μαμελετζή, ο δε Επιφ. Μαμελετζή ς κύριος του οικοπέδου του κ. Ηρακλέους Μπαμπαρου κτσή. Και εις ένδειξιν εγένετο εν τω παρόντι κώδικι η παρούσα πράξις, υπογραφεί σα παρά των ενδιαφερο μένων και παρά της Εφοροδημο γεροντίας Τριγλίας και επικυρωθε ίσα και υπό του συμπολίτο υ ημών Μητροπολί του Σμύρνης Χρυσοστόμ ου. Εν Τριγλία τη 10 7βρίου 1921.” Ακολουθού ν οι υπογραφές αφενός των συμβαλλομ ένων Ηρακλή Ιω. Παπαροκτσ ή, Επιφάνη Χ. Μαμελετζή και Ευλαλίας Μαμελετζή αφετέρου των μελών της Εφοροδημο γεροντίας Γ. Χ. Βασιλειάδ η, Γεωργ. Α. Τακά, Αρμοδίου Στεργίου και Κ. Κονδυλένι ου.

Λίγους μήνες αργότερα, στο πρακτικό της 23.1.1922 (Κώδικας Πρακτικών, σε. 376) αναγράφετ αι η παραχώρησ η και άλλου οικοπέδου, με την ανταλλαγή ελαιοτοπί ου στη θέση Ρυακιά, αλλά και την προσθήκη και άλλου ελαιοκτήμ ατος στη θέση Φαγομόδι. Συγκεκριμ ένα: “Η Εφοροεπιτ ροπή Τριγλίας λαβούσα υπ’ όψιν το πωλητήριο ν της Γεσθημανή ς Αναστασίο υ Μπαρμπή το επισυνημμ ένον ώδε, δι ου πωλεί και εκχωρεί το αναλογούν αυτή μερίδιον εκ της πατρογονι κής της οικίας του μακαρίτου Διολόγλου, της κειμένης εις την είσοδον της Ι. Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και χρησιμοπο ιηθείσης … δια τον κήπον του «Ηρώου» εις την Αικατερίν ην Γρηγορίου Καραγιανν άκογλου και συνεννοηθ είσα μετά της εν λόγω Αικατερίν ης, εκχωρεί αυτή αντί του μεριδίου τούτου, το οποίον εχρησιμοπ οίησε δια το «Ηρώον» εις την εν λόγω Αικατερίν ην το εις θέσιν Ρυακιά ελαιοτόπι ον με γείτονας Γ. Παπαζωη, Δ, Νανάη, Αντ. Αβραμελά και δρόμον. Εν Τριγλία τη 23 Ιανουαρ. 1922,
Η Εφοροδημο γεροντία, Κ. Κονδυλένι ος, Αρ. Στέργιος, Γεώργιος Α. Τακάς,
Υ.Γ. Προς τούτοις απέναντι του άνω γεγραμμέν ου οικοπέδου εκχωρείτα ι και το εις θέσιν «Φαγομόδι» ελαιόκτημ α όσον εστί και συνορευόμ ενον μετά των κτημάτων Δημητρίου Πεπώνη, Χρυσού Γκίτζι και δρόμου.
Εν Τριγλία τη 23/1/1922, Η Εφοροδημο γεροντία, Κ. Κονδυλένι ος, Γεώργιος Α. Τακάς, Αρ. Στέργιος
”.

Τα αποκαλυπτ ήρια του Ηρώου έγιναν την Κυριακή 26 Σεπτεμβρί ου 1921, από τον Χρυσόστομ ο, Μητροπολί τη Σμύρνης, λίγες μέρες μετά τη σύνταξη του πρώτου πρακτικού, και το μνημείο αλλά και όλη η εορτή, η τελετή και τα γεγονότα περιγράφο νται αναλυτικά στην με ίδια ημερομηνί α σημείωση του Ηρακλή Α. Τσίτερ, που δημοσιεύτ ηκε στο βιβλίο «ΔΙΑΦΟΡΑ-Σημειώσεις του Ηρ. Τσίτερ», επιμέλεια Εριφύλης Κοντοπούλ ου, εκδόσεις ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2006, σελ. 193-202, και στη σελ. 194 έχει δημοσιευτ εί η φωτογραφί α του Ηρώου.“Την Κυριακήν 26 7/βρίου 1921  η κωμόπολις ημών ήγε εορτήν πρωτοφανή εις τα χρονικά αυτής, ετελούντο αποκαλυπτ ήρια του Ηρώου του ανεγερθέν τος δαπάναις της Αυτού Σεβασμιότ ητος παρά το προαύλιον του Ναού του Αγίου Γεωργίου κάτω. Η απλότης, η χάρις του και η κομψότης του μνημείου ενέχουσι τι το απαράμιλλ ον και ιδεώδες. Επί βάσεως αποτελουμ ένης εξ αρχαίου σαρκοφάγο υ ενεπιγράφ ου μετά εικόνων και παραστάσε ων, μαρμαρίνη ς, μετακομισ θείσης εκ Δασκελίου (αρχαίον Δασκύλιον), εναπετέθη μαρμαρίνη πλαξ, εφ ης παρίσταντ αι, ωσεί ήσαν φυσικαί, δύο ανεωγμένα ι βίβλοι, επί μιάς των οποίων η επιγραφή: Δίπτυχα Αθανασίας και αναγράφον ται χρυσοίς γράμμασι τα ονόματα των υπέρ ελευθερία ς των εκ Τριγλίας ορμωμένων κατά τον απελευθερ ωτικόν πόλεμον της Μ. Ασίας ηρωικώς πεσόντων εκ των οποίων την πρώτην θέσιν κατέχει ο ηρωικώς και ενδόξως πεσών κατά την μάχην του Αβγκίν παρά το Εσκή Σεχίρ 20ετής Λοχίας Νικόλαος Η. Τσίτερ, ανεψιός της Αυτού Σεβασμιότ ητος, επί δε της ετέρας η επιγραφή: «Βίβλος Ζωής» ήτοι τα ονόματα των εκ Τριγλίας ενδόξων προμάχων της πίστεως και πατρίδος, εν οις και πάλιν πρωτοστατ εί ο Απόστολος Η. Τσίτερ, αυτάδελφο ς του προειρημέ νου πεσόντος και ανεψιός της Αυτού Σεβασμιότ ητος, υπεράνω των βιβλίων σταυρός με κλάδον φοίνικος.

Κατά ταύτην την επίσημον τελετήν κατά την οποίαν και επιμνημόσ υνον κόλλυβον εγένετο υπέρ του ενδόξου και αειμνήστο υ Ήρωος Νικολάου Τσίτερ, προσήλθον εκ Προύσης και Μακεδονία ς πάσαι αι αστρατιωτ ικαί αρχαί, επεκράτει δε ασυνήθης και έκτακτος κίνησις, δεκάς αυτοκινήτ ων ήρχετο και δεκάς απήρχετο.

Μετά την νεκρώσιμο ν ακολουθία ν και την επιμνημόν ευσιν των ονομάτων των ηρωικώς πεσόντων λόγων εν τη εκκλησία και κατά την τελετήν ελάλησεν ο Μητροπολί της κ. Χρυσόστομ ος παραστήσα ς το χρέος το αοίδιον της τιμής: προς τους Ήρωας Μεγάλους Νεκρούς, οίτινες δια του αίματός των μάς παρέδωσαν ελευθέραν πάτριον γην, επίσης και δια τους προμάχους της Πίστεως και της Πατρίδος. Εις τον λόγον του μάλιστα ανέλυσε τον λαμπρόν κατά Θουκυδίδη επιτάφιον λόγον του Περικλέου ς και παρέστησε ν ότι ο θεσμός των αποδιδομέ νων μεγίστων τιμών εις τον άγνωστον στρατιώτη ν, τον οποίον εκθάπτουσ ιν εκ του πεδίου των μαχών και μεταφέρου σι πομπωδώς εις μεγαλοπρε πή μαυσωλεία, δεν είναι θεσμός νέος, αλλ’ είναι πανάρχαιο ς, Ελληνικός (Θουκυδίδο υ, Επιτάφιος Περικλέου ς).

Είτα ο Μητροπολί της παρέθηκεν τρόπον τινά επιμνημόσ υνον γεύμα εν τω οίκω του, εν ω παρεκάθησ αν άνω των 120 αξιωματικ ών και λοιπών επιλέκτων εκ Προύσης και Μουδανίων, εν οις διεκρίνον το ο Φρούραρχο ς Μουδανίων Συνταγματ άρχης Θεοδώρου, μεθ’ όλων των αξιωματικ ών της φρουράς, ο αρχηγός της στρατιωτι κής βάσεως του Μηχανικού Προύσης Συνταγματ άρχης κ. Μάγκλαρης μεθ’ όλου του επιτελείο υ του, ο αρχηγός της μοίρας των αυτοκινήτ ων Αντισυντα γματάρχης κ. Φραγκούδη ς, ο Λοχαγός κ. Μεταξάς, ο Διοικητής του Λόχου του Μηχανικού των Αποβοθροπ οιών Λοχαγός κ. Θωμάς Βάρβανος μετά των επιτελών του, ο ανώτερος Δικαστικό ς Ταγματάρχ ης κ. Παπαδάκης, ο Λοχαγός κ. Βάρθης μετά της συζύγου του, ο αρχηγός της Ναυτικής Βάσεως Πλοίαρχος κ. Χαλκιόπου λος μετά της συζύγου του, ο Λιμενάρχη ς Μουδανίων κ. Λούβης, ο αρχηγός των ναυτικών αγημάτων Αντιπλοία ρχος κ. Φωκάς και άλλοι ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικ οί.

Ούτως ετελείωσε ν η μεγαλοπρε πής τελετή, επισφράγι σιν της οποίας έκαμεν εν τέλει εν τω γεύματι ο Αντιπλοία ρχος κ. Φωκάς εξάρας το τιμητικόν έργον της Αυτού Σεβασμιότ ητος και αποτανθεί ς προς τους συναδέλφο υς του αξιωματικ ούς είπεν ότι οι Μεγάλοι συνάδελφο ί μας ένδοξοι νεκροί να ήνε ο υπογραμμό ς εις ημάς, οι οποίοι ακόμη είμεθα και ιστάμεθα πρόμαχοι της ελευθερία ς, αυτό το αχνίζον έτι τίμιον αίμα των Ηρωικών ανδρών να θερμαίνη τα αισθήματά μας προς το μέγα τελειωτικ όν έργον της απελευθερ ώσεως.

26 7/βρίου 1921, Ηρακλής Α. Τσίτερ

Την 5ην 7/βρίου 1921 ήλθεν προ μεσημβρία ς εκ Σμύρνης η Αυτού Σεβασμιότ ης ο Άγιος Σμύρνης κ. Χρυσόστομ ος, την αυτήν ημέρα μετά μεσημβρία ν μάς επεσκέφθη και ο Βασιλεύς Κωνσταντί νος μετά του Διαδόχου Γεωργίου και του αδελφού του Πρίγκηπος Νικολάου, του Υπουργού των Στρατιωτι κών κ. Θεοτόκη και του επιτελείο υ των δι’ αυτοκινήτ ου, κατευθυνθ είς απ’ ευθείας εις τον πανάρχαιο ν Ναόν Ευαγγελισ τρίας (Τζαμί), εν ω συνιστήθη μετά του Αγίου Σμύρνης, επιθεωρήσ ας επί μιαν ώραν τον ναόν, ο λαός εξερράγη εις ζητωκραυγ άς”.

Αλλά και ο Τρ. Ευαγγελίδ ης κάνει αναφορά στο βιβλίο του «Βρύλλειον-Τριγλεία» (σελ. 29), για το Ηρώο: “Εν τω επί τη απελευθερ ώσει της πόλεως ιδρυθέντι τω 1921 μαρμαρίνω ηρώω παρά το λεγομένω «Κονάκι», εν ω ήδρευεν ο εκάστοτε μουδίρης, και ήσαν αι φυλακαί, παρίσταντ ο τάδε: Λάρναξ και επί αυτής βάθρον μετά Σταυρού και βιβλία δύο ανεωγμένα, εφ’ ων εγράφησαν τα ονόματα των Τριγλειαν ών των δια την απελευθέρ ωσιν πεσόντων εν τω προς τους Τούρκους πολέμω, παρ’ αυτώ στρατιώτη ς Τριγλειαν ός φρουρός:

Ηρώον
Τοις εκ Τριγλείας ενδόξοις προμάχοις της πίστεως και πατρίδος ο δήμος Τριγλείας
Αιώνιον το κλέος των εν πολέμω υπέρ της ελευθερία ς πεσόντων
ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος
Ελλάς – Τριγλεία
Βίβλος αθανασίας – βίβλος ζωής

(Έπονται τα ονόματα των πεσόντων), εν οις πρώτος αναγράφετ αι ο λοχίας του πεζικού Νικόλαος Η Τσίτερ πεσών εν τη μάχη Αβγίν τη 14 Μαρτίου 1921. Ιδού και το αυτόγραφο ν συλλυπητή ριον του αειμνήστο υ Μητροπολί του της 12 Αυγούστου 1921 προς τον ανεψιόν του Απόστολον Ηρακλέους Τσίτερ, του οποίου είχε φονευθή ο αδελφός εις την μάχην:
«Να είσαι υπερήφανο ς, διότι ο αδελφός σου επλήρωσε τον φόρον αίματος δια την ελευθερία ν της πατρίδος μας, πολεμήσας ως λέων ενδόξως. Όλοι τον εθρηνήσαμ εν τον γενναίον μας ήρωα. Αλλά και όλοι σεμνυνόμε θα, διότι τον έχομεν αδελφόν, τέκνον, γνωστόν και φίλον. Όλοι τον έκλαυσαν μαζί μας, τον γενναίον Νίκον μας. Ας είνε ευπρόσδεκ τος η θυσία του εις τον θρόνον του Θεού. Σου στέλνω και άλλας 100 δραχμάς, Σε φιλώ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ»”.

Τη δική του άποψη, για το Ηρώο, μας περιγράφε ι ο λαογράφος Σταύρος Μαργαρίτη ς σε ένα χειρόγραφ ο και αδημοσίευ το κείμενο, που έγραψε το 1978, με τίτλο «Το μνημείον των Ηρώων στον Αηγιώργη της παλιάς Τρίγλιας», με αφορμή τη φωτογραφί α του Διοικητηρ ίου (Χοκιμάτι) που είδε στο φύλλο 13/15.12.1977 των Τριγλιανώ ν Νέων:

Στις 15 Δεκεμβρίο υ 1977 στο υπ’ αριθμό 13 φύλλο της εφημερίδα ς Τριγλιανά Νέα είδα στην τρίτη σελίδα τη φωτογραφί α από το παλιό χοκιμάτι (αστυνομία)  της παλιάς Τρίγλιας, που βρίσκεται στο κέντρο τα παζαριού (αγοράς) και προς τη θάλασσα, στην ίδια σειρά, γειτονεύε ι με την εκκλησία του Άη Γιώργη, που διακρίνετ αι ένα μέρος από το προαύλιο με τα κάγκελα. Σ’ αυτό το προαύλιο ήτο μια επιμήκης λεκάνη μαρμάρινη μήκους κάπου 2 μέτρων και ύψους 1 μέτρου. Αυτή τη λεκάνη τη φέραν από πολύ μακριά από την Τρίγλια, δεν γνωρίζω ακριβώς από πού, πάντως ήτο ένα εύρημα από ανασκαφές αρχαίων. Αυτή η μαρμάρινη λεκάνη για να φθάσει στην Τρίγλια δέθηκε με αλυσίδες και σχοινιά και σύρθηκε με ανθρώπινα χέρια, που πρώτος και καλλίτερο ς έπιασε ο αείμνηστο ς Δεσπότης με τα δυο του χέρια, και στη συνέχεια τον μιμήθηκαν όλοι οι πατριώτες διότι, όπως θα γνωρίζετε οι παλαιότερ οι, κατά την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν μέσα μεταφοράς . Και στήθηκε υπό τύπον μνημείου ηρώων και επάνω σ’ αυτή την λεκάνη τοποθετήθ ηκε ένα μαρμάρινο βιβλίο όπου από τη μια πλευρά ήσαν γραμμένα, με κεφαλαία χρυσά γράμματα, για όσους πήγαιναν εθελονταί σον Ελληνικό στρατό το 1922 και από την άλλη πλευρά ήσαν γραμμένα με μαύρα γράμματα για όσους λιποτακτο ύσαν. Αυτές οι λίγες γράφονται για να γνωρίζουν οι νεώτεροι το τι υπήρχε στην παλιά Τρίγλια”.

Δυστυχώς, ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου κάτω και το Ηρώο ήταν από τα πρώτα που κατεδαφίσ τηκαν, από τους Τούρκους, μετά τον Αύγουστο του 1922.
37
Κώδικας Πρακτικών Παλιάς Τρίγλιας - Ιστορίες / 2) Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και η ΑΠΟΒΑΘΡΑ
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 17 Ιούνιος 2019, 03:00:13 μμ »
Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ και η ΑΠΟΒΑΘΡΑ

(επιμέλεια Μάκη Αποστολάτ ου, Ιούνιος 2019)


Στους Κώδικες της Τρίγλιας, που φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κρύβονται μικρές ή μεγάλες ιστορίες που σπάνια έρχονται στην επιφάνεια . Είναι σε όλους γνωστό ότι, η Τρίγλια, αν και ήταν παραθαλάσ σιο χωριό στην Προποντίδ α, δεν διέθετε αποβάθρα και οι επιβιβάσε ις-αποβιβάσεις σε πλωτά μέσα, ανθρώπων και εμπορευμά των,  γινόντουσ αν με τη βοήθεια μικρών βαρκών, όπως περιγράφε ται σε πολλά βιβλία.

Το αίτημα των Τριγλιανώ ν για κατασκευή αποβάθρας ήταν παλιό, αλλά το Τουρκικό κράτος δεν διέθετε πιστώσεις, την εποχή εκείνη, για την κατασκευή κοινωφελώ ν έργων στην αχανή Τουρκία, τα οποία, όπως είναι γνωστό, κατασκευα ζόντουσαν , ειδικά, στα ελληνόφων α χωριά της περιοχής της Ανατολίας, μόνο με δωρεές και συνεισφορ ές ιδιωτών, και την προσφορά εργασίας των κατοίκων, όπως πχ στην Τρίγλια, το νέο Νεκροταφε ίο (1907-1908), τα νέα Σχολεία (1909-1912) και άλλα.

Ο Χρυσόστομ ος, Μητροπολί της Σμύρνης από το 1910, είχε πάντα όραμα να κατασκευα στεί στη γενέτειρά του την Τρίγλια μια αποβάθρα που αφενός θα έδινε τη δυνατότητ α στους Τριγλιανο ύς να αξιοποιήσ ουν τη γεωγραφικ ή θέση του χωριού τους, ώστε να μπορούν να προσεγγίζ ουν μεγαλύτερ α πλοιάρια από τις βάρκες που διέθεταν, και να επικοινων ούν απ’ ευθείας και όχι μέσω Μουδανιών με άλλα λιμάνια της Τουρκίας αλλά και άλλων χωρών, αφετέρου θα αποτελούσ ε μια καλή πηγή εσόδων, για την ενίσχυση των οικονομικ ών της Κοινότητα ς. Μέχρι και την περίοδο της Ελληνικής Διοίκησης στη Μ. Ασία (1919), το σχέδιο παρέμενε απραγματο ποίητο και η ευκαιρία παρουσιάσ τηκε κατά την επίσκεψη του βασιλιά Κωνσταντί νου στην Τρίγλια.

Ο Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδ ης γράφει στο βιβλίο του “Ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος”, εκδόσεις Ειρμός, Αθήνα 1993 (σελ. 318): «Μια Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστή ς το 1921, ο Χρυσόστομ ος βρισκόταν στην Τρίγλια και χοροστατο ύσε στους Χαιρετισμ ούς.  Ο Βασιλεύς Κωνσταντί νος που βρισκόταν για επιθεώρησ η στρατιωτι κών μονάδων στην Προύσα, όταν πληροφορή θηκε την παρουσία του Χρυσοστόμ ου στην Τρίγλια, χωρίς καμμιά προειδοπο ίηση φτάνει εκεί και πορεύεται στο ναό όπου ο Χρυσόστομ ος διάβαζε τους ύμνους για τη Θεοτόκο. Ο Χρυσόστομ ος που αντελήφθη τον Βασιλέα, διακόπτει την ανάγνωση, σπεύσει σε υποδοχή του Άνακτα, ανταλλάσσ ει μ’ αυτόν ασπασμό και διατάσσει το χορό να ψάλει το «Πολυχρόνιον». Το φρουραρχε ίο των Μουδανιών, που πληροφορή θηκε τη μετάβαση του Βασιλέως στην Τρίγλια, στέλνει αμέσως τιμητικό στρατιωτι κό απόσπασμα μ’ επικεφαλή ς το λοχαγό τότε του μηχανικού Κωνσταντί νο Μανιαδάκη . Μετά το τέλος της ακολουθία ς των Χαιρετισμ ών ο Βασιλεύς και ο Χρυσόστομ ος βγήκαν στον περίβολο του ναού όπου αποθεώθηκ αν από το λαό. Ο Βασιλεύς συγκινημέ νος από τις λαϊκές εκδηλώσει ς ζήτησε από τους δημογέρον τες της Τρίγλιας ποιο έργο είχε ανάγκη η κωμόπολή τους για να δώσει εντολή και πραγματοπ οιηθεί «εις ανάμνησιν, καθώς είπε, της ευτυχούς συναντήσε ώς του με τον Μητροπολί την Σμύρνης, τον αδάμαντα αυτόν της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Οι δημογέρον τες από κοινού υπέβαλαν την ευχή και παράκληση κατασκευής αποβάθρας  για το πλεύρισμα των πλοίων, που η έλλειψή της δυσχέραιν ε πολύ την επιβίβαση κι αποβίβαση των επιβατών και την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμά των. Ο Βασιλεύς έδωσε αμέσως εντολή στον παριστάμε νο Κωνσταντί νο Μανιαδάκη να συντάξει σχετική μελέτη κι επιβλέψει την εκτέλεση του έργου». Η συνάντηση του Βασιλέως με τον Μητροπολί τη επιβεβαιώ νεται και από τον Θαν. Πιστικίδη, στο βιβλίο του “Τρίγλια Βιθυνίας” (σελ. 69), όπως του το διηγήθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριγλιανώ ν καθηγητής Ιορδάνης Στεργίου: «Ήταν κι ο Δεσπότης, ο Χρυσόστομ ος Σμύρνης, στην Τρίγλια την ημέρα που ήλθε ο Βασιλιάς»).

Ας δούμε, όμως, πως έχουν καταγραφε ί τα γεγονότα, για την κατασκευή της αποβάθρας, στον Κώδικα Πρακτικών (427) της Τρίγλιας. Την 21.2.1921 πραγματοπ οιήθηκε Γενική Συνέλευση με θέμα συζήτησης το συγκεκριμ ένο (Κώδικας Πρακτικών, 21.2.1921, σελ 358-359). Αρχικά, αναφέρθηκ ε ότι είχαν αναπτυχθε ί στο παρελθόν πολλές σκέψεις, αλλά δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Με την άφιξη του συμπατριώ τη και μηχανικού κ. Αποστόλου Πιστίκα και την ύπαρξη «γεφυροσκαφίου ναυαγίου», το οποίο έκρινε ως μόνο κατάλληλο για να χρησιμοπο ιηθεί ως αποβάθρα, έγινε συζήτηση, εγκρίθηκε και αποφασίστηκε να κατασκευα στεί αποβάθρα, για την οποία θα χρησιμοπο ιηθεί ως βάση, το «γεφυροσκάφιο». Για το οικονομικ ό μέρος της κατασκευή ς αποφασίστ ηκε να χρησιμοπο ιηθούν οι 25 μετοχές του Εθνικού Δανείου που υπήρχαν στο ταμείο της Κοινότητα ς και αγοράστηκ αν με χρήματα που έστειλαν οι ομογενείς της Αμερικής [σ.σ. υπενθυμίζ εται ότι στο (προηγούμε νο) πρακτικό της 3.2.1921, σελ 357, αναφέρετα ι ότι, ο Ευγένιος Καλαφάτης, αδελφός του Μητροπολί τη Σμύρνης Χρυσόστομ ου, παρέδωσε, για λογαριασμ ό του, και επ’ ονόματι των Σχολών της Τρίγλιας (στον ταμία των Σχολών Αλέξανδρο Μαστραντώ νη), α) 25 μετοχές του μεγάλου λαχειοφόρ ου δανείου της μεγάλης Ελλάδος των τριακοσίω ν εκατομμυρ ίων δραχμών και 2) μετρητά 100 λίρες]. Αποφασίστ ηκε, ακόμη, να εκποιηθού ν οι μετοχές και να εκλεγεί δωδεκαμελ ής επιτροπή που θα διαχειριζ όταν το θέμα με πλήρη πληρεξουσ ιότητα και εξελέγησα ν οι Β. Βασιλειάδ ης, Ν. Καλπάκης, Ε. Ορφανίδης, Γ. Κασούρης, Δημ. Θεοκτίστο υ, Ν. Τσάκωνας, Α. Σιρκίογλο υ, Α. Στεργίου, Ζ, Γιαζιτζόγ λου, Δ. Καλεμκερή ς, Α. Μαστραντώ νης, υπό τη διεύθυνση του μηχανικού Αποστόλου Πιστίκα, ο οποίος προϋπολόγ ισε τη δαπάνη για το έργο στις 600 λίρες, με την ξυλεία από τα κοινοτικά δάση. Επειδή οι 600 λίρες δεν επαρκούσα ν, εγκρίθηκε να μελετήσει  η διαχειρισ τική επιτροπή, σε συνεργασί α με την Εφοροδημο γεροντία, τρόπους εξεύρεσης του υπολοίπου ποσού.

Έξι μήνες αργότερα, (Κώδικας Πρακτικών, 20.6.1921, σελ 362), η Εφοροδημο γεροντία αποφάσισε: “όπως εκφράση τας ευχαριστί ας και την βαθείαν αυτής ευγνωμοσύ νιν προς τον Διοικητήν Βάσεως Πανόρμου κ. Ιωάννην Πετρίδην Συνταγματ άρχην ως και προς τον κ. Ιωάννην Χαλκιόπου λον Διοικητήν του Ναυτικού ορμητηρίο υ Μουδανίων, δια την προθυμίαν μεθ’ ης επελάβοντ ο, όπως χάριν της Κοινότητο ς προσπαθήσ ωσι παντί μέσω και τρόπω να φέρωσι εκ της θέσεως αγίων Θεοδώρων πλησίον Καπαντζά ναυαγισμέ νον γεφυροσκα φίον προς χρησιμοπο ίησιν αυτού δια  την κατασκευή ν αποβάθρας . Επί τούτω ενεκρίθη όπως αποσταλώσ ι προς τους ειρημένου ς κυρίους αρμόδιοι ευχαριστή ριοι επιστολαί διότι τοιαύτοι αξιωματικ οί τιμώσι τον Ελλ. Στρατόν και σύμπαν το Ελλ. Έθνος διότι πραγματικ ώς είναι οι φορείς του Ελληνικού Πολιτισμο ύ, επίσης δε εις τον πλοίαρχον του ρυμουλκού Κενταύρου κ. Ε. Παλαιοκρα σάν όστις προθύμως συνετέλεσ εν εις τούτο”. Είναι αξιοσημεί ωτο ότι, μόνον από την τελευταία φράση του κειμένου αυτού του πρακτικού προκύπτει ότι, η ρυμούλκησ η του ναυαγίου στην Τρίγλια είχε ήδη πραγματοπ οιηθεί, πριν από την 20.6.1921 .

Στην κατεύθυνσ η υλοποίηση ς του έργου, και με δεδομένο ότι τα διατιθέμε να χρηματικά μέσα ήταν ελάχιστα, η Εφοροδημο γεροντία αποφάσισε, ένα μήνα αργότερα (Κώδικας Πρακτικών, 4/17.7.1921, σελ 363), να επιβάλει «υποχρεωτική εις τους δυναμένου ς να εργασθώσι μίαν ημέραν έκαστος και οι έχοντες ζώα μετ’ αυτών οι δε μη έχοντες εργαζόμεν οι οι ίδιοι. Οι δε μη δυνάμενοι να εργασθώσι και οικονομικ ώς … να καταβάλλω σι το αντίτιμον του ημερομισθ ίου». Επίσης, εγκρίθηκε να παρακληθε ί ο υπίλαρχος  κ. Ριζόπουλο ς να αναλάβει την εκτέλεση της απόφασης αυτής.

Με ημερομηνί α 19.7.1921, έχει καταχωρηθ εί στα Πρακτικά, η ιδιόχειρη επιστολή του Χρυσόστομ ου προς «τα Εντιμότατ α Μέλη της Δημογερον τίας Τριγλίας» (Κώδικας 427, πρακτικό 19.7.1921, σελ. 367), στην οποία αναφέρετα ι, ίσως για πρώτη φορά, το θέμα των δωρεών σε χρήμα για τα κοινωφελή έργα. Συγκεκριμ ένα, ο Χρυσόστομ ος αναφέρει, ότι εκτός από το ποσό των 500 λιρών που συνεισέφε ρε ο ίδιος και των 1500 λιρών του κ. Καβουνίδη, δεν γνωρίζει πόσα κατέθεσε ο κ. Σάπαρης. Τα χρήματα, για τα οποία ρωτάει η Δημογερον τία, βρίσκοντα ι στον κ. Θεοφάνη (σ.σ. εννοεί τον Γκικάδη) στην Κωνσταντι νούπολη. Στέλνει 500 λίρες, για την εξακολούθ ηση των εργασιών (σ.σ. εννοεί της αποβάθρας) και όταν θα έρθει στην Τρίγλια θα κανονίσει τα υπόλοιπα. Συστήνει στην Εφοροδημο γεροντία να προτρέψει τους κατοίκους της Τρίγλιας, άνδρες και γυναίκες, να συνεισφέρ ουν με προσωπική εργασία για το μέλλον της Τρίγλιας και τη πατρίδας. Το θέμα αυτό συζητήθηκ ε αναλυτικά σε επόμενη συνεδρίασ η στην οποία προήδρευε ο Χρυσόστομ ος (πρακτικό 18.10.192 1, σελ. 378).

Στο πρακτικό της 9.10.1921 (Κώδικας Πρακτικών σελ. 377) η Εφοροδημο γεροντία, με τη συμμετοχή και επικύρωση του πρακτικού από τον Χρυσόστομ ο, συζήτησε το θέμα της επέκτασης και αποπεράτω σης της αποβάθρας κατά την οποία ο Χρυσόστομ ος ανακοίνωσ ε νέα χορηγία, διαπιστώθ ηκε η ανάγκη εξεύρεσης και άλλων χρηματοδο τήσεων, συζητήθηκ ε η πρόθεση του Φιλ. Καβουνίδη να δανειοδοτ ήσει το έργο μέχρι του ποσού των 1000 ΛΤ και αποφασίστ ηκε να ζητηθεί δάνειο 500 ΛΤ και εκδόθηκε χρεωστικό έγγραφο.

Λίγες μέρες αργότερα (18.10.192 1), ο Χρυσόστομ ος προήδρευσ ε συνεδρίασ ης της Εφοροδημο γεροντίας (Κώδικας Πρακτικών σελ. 379) στην οποία αποφασίστ ηκε να ζητηθούν συνδρομές από τους κατοίκους για την αποπεράτω ση του έργου.

Την επομένη, ο Χρυσόστομ ος προήδρευσ ε συνεδρίασ ης της Εφοροδημο γεροντίας (Κώδικας Πρακτικών, 19.10.192 1, σελ. 380), στην οποία διαπιστώθ ηκε ότι είναι αδύνατη η συλλογή συνδρομών για την αποβάθρα, εκ 1000 ή και 500 λιρών, όπως αναφέρει το προηγούμε νο πρακτικό, και αποφασίστ ηκε να συναφθεί δάνειο 500 λιρών, από τη Μοναστηρι ακή επιτροπή, το οποίο θα εξοφληθεί είτε εκ των χρημάτων των 1000 λιρών του μεγάλου Ευεργέτου Σάπαρη είτε εκ των εισοδημάτ ων της αποβάθρας .

Η αποβάθρα κατασκευά στηκε και λειτούργη σε, όπως προκύπτει από το πρακτικό της 6.11.1921 (Κώδικας Πρακτικών, 6.11.1921, σελ 382-383), στο οποίο αναφέρετα ι, εκτός του κυρίως θέματος που ήταν η επιβολή «φόρου εισαγωγής και εξαγωγής», και “9) Προς τούτοις ή τε Εφοροδημο γεροντία και οι Πακτωταί έχοντες πάντοτε υπ’ όψιν των το συμφέρον της Κοινότητο ς απεφάσισα ν και συνεφώνησ αν όπως εν η περιπτώσε ι ήθελον φορτωθεί πρόβατα προερχόμε να εκ του εσωτερικο ύ και προοριζόμ ενα δια την Κων/πολιν ή αλλαχού, δια το εξωτερικό ν εκ τούτων να μην εισπράττη ται φόρος προς λειτουργί αν της αποβάθρας της ήδη ανεγερθεί σης και προς όφελος αυτής”.

Στα γεγονότα εκείνης της περιόδου έχει αναφερθεί ο Ηρακλής Α. Τσίτερ στις Σημειώσει ς του «ΔΙΑΦΟΡΑ-Σημειώσεις του Ηρ. Τσίτερ», επιμέλεια Εριφύλης Κοντοπούλ ου, εκδόσεις ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2006, σελ. 137, “Αφού υπεχώρησε ν ο στρατός εις τας θέσεις κατέχων όλα τα επίκαιρα σημεία και την σιδηροδρο μικήν γραμμήν, αι αποφάσεις της Κυβερνήσε ως  Γούναρη μετεστράφ ησαν αποφασίσα ντες την εγκατέλει ψιν της Μ. Ασίας, ως εκ των υστέρων απεδείχθη, εν Ευρώπη δε ουδεμία υποστήριξ ις της Κυβερνήσε ως Δημητρίου Γούναρη υπήρχεν, ενταυτώ εθεώρησαν ως ύποπτον και τον Στρατηγόν Παπούλιαν, διότι ήρχισεν αλληλογρα φίαν με τον Στρατηγόν Ιωάννου εκ Κ/πόλεως και ανεκλήθη εις Αθήνας. Ο δε Βασιλεύς Κωνσταντί νος κατήλθεν εις Μουδανιά προς αναχώρησι ν δι’ Αθήνας. Αναχωρών επί της αποβάθρας Μουδανίων, έφθασεν εκ της πατρίδος του, Τριγλίας, ένθα επί μηνιαίον διάστημα είχε διατρίψει ο Μητροπολί της Σμύρνης Χρυσόστομ ος επιστατών δια την ανέγερσιν εν τη Πατρίδι αποβάθρας δια την προσέγγισ ιν ατμοπλοίω ν και η οποία κατόπιν πολύ ωφέλησε προς μεταφοράν μας κατά τον διωγμόν”.

Φαίνεται, όμως, ότι η αποβάθρα που κατασκευά στηκε το φθινόπωρο 1921, έπαθε σοβαρές ζημιές από τις καιρικές συνθήκες το χειμώνα που ακολούθησ ε (1921-1922), όπως αναφέρουν οι πληροφορη τές του Κέντρου Μικρασιατ ικών Σπουδών (ΚΜΣ):  “Στα 1919 με ’20, ο Χρυσόστομ ος Σμύρνης που έκαμε πολλά έργα στην Τρίγλια, έκαμε και μιαν αποβάθρα. Είχε έρθει και ο ελληνικός στρατός, τότε, δούλεψε και το ελληνικό μηχανικό. Μπροστά βάλαν μια ντούμπα (υδροφόρο ή πετρελαιο φόρο πλοίο), που τη φέραν οι καπεταναί οι μας από την Πόλη, τη φορτώσαν με πέτρες και την καθίσαν. Έκοψαν και κάτι κυπαρίσσι α από τα τούρκικα νεκροταφε ία, τα βάλαν συνέχεια. Αλλά δεν την κάναν καλά και μια πρωία την πήρε η τρικυμία, δεν είχαμε λιμάνι να κόβη τον καιρό. Βερανιασμ ένη (κατεστραμ μένη) την αφήσαμε όταν φύγαμε” (σ.σ. η μαρτυρία αυτή δεν ταυτίζετα ι σε μερικά σημεία με τα πραγματικ ά στοιχεία των πρακτικών της Τρίγλιας, αλλά αυτό εκτιμάται ως αναμενόμε νο αφού οι μαρτυρίες αυτές, δόθηκαν στο ΚΜΣ το 1964, μετά από 42 χρόνια από το Μεγάλο διωγμό).  Η ζημιά στην αποβάθρα αναφέρετα ι και στο κείμενο «Αναμνήσεις: Περιπέτει ες της Ρωμιοσύνη ς» του Αριστείδη Ασθενίδη, που δημοσιεύτ ηκε στο φύλλο 77/ Ιούνιος 1992 των Τριγλιανώ ν Νέων, και περιγράφε ι, εκτός των άλλων, και τα γεγονότα λίγο πριν από την αναχώρηση των Τριγλιανώ ν, προσδιορί ζοντας την περίοδο της αποκοπής της μισής περίπου αποβάθρας στη άνοιξη του 1922: “… Έτσι βρισκόμασ τε ξανά στα Μουδανιά αλλά αυτή τη φορά η σκάλα είναι γεμάτη από πρόσφυγες που κατεβαίνο υν εκεί από την Ανατολή. Έτσι αποφασίστ ηκε να φύγουμε κι εμείς. Ένα μοτόρι το πρώτο και καμάρι του χωριού ξεκίνησε από το χωριό. Όλος ο κόσμος ήταν στο γιαλό. Το μοτόρι ήταν  του Κασούρη ενός αρχοντάνθ ρωπου με την βράκα και γιλέκο σταυρωτό. Την άλλη μέρα ήρθε και το πρώτο καράβι του Φίλιππα Καβουνίδη . Κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται μνημόσυνο γι’ αυτόν τον ευεργέτη και να μνημονεύε ται γι’ αυτή την αφιλοκερδ ή προσφορά του στην ιδιαίτερή του πατρίδα. Το καράβι αγκυροβόλ ησε ανοιχτά μια που η σκάλα του χωριού την άνοιξη έσπασε στη μέση από μια φουρτούνα κι έτσι έπρεπε μα πάμε στο καράβι με τις βάρκες. Όμως οι βάρκες και τα ψαροκάικα του χωριού ήταν λίγα κι έτσι αργούσαμε και τρώγαμε ώρες και μέρες στη σκάλα. Άσε που οι ιδιοκτήτε ς από τις βάρκες αφού πήγαιναν στο καράβι άφηναν τις βάρκες σε ανεύθυνου ς. Ευτυχώς το τρίτο καράβι που έφθασε επειδή ήταν ελαττωματ ικό το ρυμουλκού σε ένα ρυμουλκό. Το ρυμουλκό αυτό χρησιμοπο ιήθηκε κι επί ένα μερόνυχτο κουβαλούσ ε από τη μισογκρεμ ισμένη σκάλα στο καράβι. Έτσι πήρε όλο τον ανθρώπινο πληθυσμό ακόμη κι από το Πιστικό και το Γιαλί-Τσιφλίκι …

Από τα παραπάνω διατιθέμε να στοιχεία, μέχρι το τέλος του 1921, δεν προκύπτει η θέση κατασκευή ς της πρώτης αποβάθρας, αλλά από την από 20.4.1922 επιστολή του Χρυσόστομ ου, ο οποίος δεν έπαψε να μεριμνά για το έργο αυτό, προς τον πρόεδρο της Εφοροδημο γεροντίας , προκύπτου ν στοιχεία, για τη θέση και τον τρόπο κατασκευή ς τη νέας (δεύτερης) αποβάθρας, η οποία αποδεικνύ εται, από τις υπόλοιπες επιστολές του ιδίου, ότι δεν είχε κατασκευα στεί μέχρι και τον Ιούνιο του 1922. Συγκεκριμ ένα, στην από 20.4.1922 επιστολή του (Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδ ης, σελ. 319), ο Χρυσόστομ ος γράφει, 4 μήνες πριν από το Μεγάλο διωγμό, ότι: “Πιστεύω να Σας έλθω λίαν προσεχώς και ν’ αρχίσωμεν και την σιδηράν αποβάθραν. Εάν όμως αργήσω ολίγον και η διαταγή της ενάρξεως του έργου έλθη ενωρίτερο ν, εν τοιαύτη περιπτώσε ι να γνωρίζητε ότι το έργον θα γίνη εν είδει λιμενοβρα χίονος προς την Καρουλού και όχι προς το μέρος του σπιτιού μας, όπως μοι έδωκεν ο λοχαγός κ. Μπάρμπατσ ος τα σχέδια, όχι, θα γίνη προέκτασι ς της Καρουλούς και θα τεθώσιν οι σιδηραί δοκοί και πάσσαλοι, και αργότερον θα ρίψωμεν πέτρας, ίνα σχηματισθ ή τοιουτοτρ όπως ο λιμενοβρα χίων ούτος. Από το Κεστέλ θα φέρωμεν σιδηράς σιδηροδρο μικάς ράβδους Δεκωβίλ, όπως ωμίλησα τω Αρχηγώ του Μηχανικού, Συνταγματ άρχη κυρίω Μοσχονησί ω όστις θα έλθη κατ’ αυτάς εις Μουδανιά εκ Σμύρνης και θα επισκεφθή και την Τρίγλιαν κα να τον περιποιηθ ήτε στο σπήτι μας, όσον ειμπορείτ ε καλλίτερα, είνε καθώς πρέπει αξιωματικ ός, κόσμημα των αξιωματικ ών μας. Από αυτόν εξαρτάται όλη η υπόθεσις και η ευτυχία της πατρίδος μας Τριγλίας, διότι ό,τι διατάξη, τούτο θα γίνη. Θα γίνη δε η αποβάθρα η σιδηρά προς το μέρος, ως είπον, της Καρουλούς και το επαναλαμβ άνω, ως βλέπετε, διότι  μόνον εκεί θα κατορθιωθ ή να έχωμεν κάτι τέλειον”.

Αλλά, και 2 μήνες αργότερα, παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη των στρατιωτι κών επιχειρήσ εων, την ανώμαλη πολιτική κατάσταση και την απόφαση  των Συμμάχων να εκκενώσει ο Ελληνικός Στρατός τη Μ. Ασία, ο Χρυσόστομ ος δεν χάνει την αισιοδοξί α του, δεν συμμερίζε ται τους φόβους «που έχουν οι δειλοί», και έστειλε την από 17.6.1922 επιστολή του από τη Σμύρνη προς τον πρόεδρο κ. Κονδυλένι ο και τους Εφοροδημο γέροντες (Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδ ης, σελ. 320), στην οποία 1) τους ενημερώνε ι ότι λόγω των πολιτικών ανωμαλιών, δεν μπορεί να απομακρυν θεί 40-50 μέρες και θα επισκεφθε ί την Τρίγλια μέχρι τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβρι ο, 2) προσπαθεί να τους διαλύσει τις όποιες φήμες για την κατάρρευσ η του μετώπου με τη χαρακτηρι στική φράση “δεν είνε ποτε δυνατόν να γίνη εκκένωσις της Μικράς Ασίας και να αφεθώσι οι Χριστιανο ί εις το έλεος του Θεού”, και 3) επιδεικνύ ει το συνεχές ενδιαφέρο ν του για την αποβάθρα και τους χάρτες και τα αντικείμε να που έστειλε για τα Σχολεία με τον Ευστράτιο Καβουνίδη .

Αλλά, και λίγες μέρες πριν από την είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη και το σφαγιασμό του, έστειλε την από 7.8.1922 επιστολή του προς τον ανεψιό του Ευστράτιο Καβουνίδη (Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδ ης, σελ. 321), στην οποία συνιστά, μεταξύ άλλων να φροντίσει για την ανάρτηση των βοτανολογ ικών και ζωολογικώ ν πινάκων στα Σχολεία της Τρίγλιας.

Στο βιβλίο «ΔΙΑΦΟΡΑ-Σημειώσεις του Ηρ. Τσίτερ», επιμέλεια Εριφύλης Κοντοπούλ ου, εκδόσεις ΠΑΚΕΘΡΑ, Ξάνθη 2006, έχουν δημοσιευτ εί οι ακόλουθες δύο φωτογραφί ες


Φωτογραφία 74 της αποβάθρας (ΔΙΑΦΟΡΑ-Ερ. Κοντοπούλ ου, σελ. 175)

Η Εριφ. Κοντοπούλ ου αναφέρει και στις δύο φωτογραφί ες ότι το έργο πραγματοπ οιήθηκε το 1910 από τον Χρυσόστομ ο, τότε Μητροπολί τη Δράμας, αλλά από τα διατιθέμε να στοιχεία αποδεικνύ εται ότι η αναφορά στο έτος 1910 είναι εσφαλμένη . Από την προσεκτικ ή μελέτη των δύο φωτογραφι ών προκύπτου ν σημαντικά στοιχεία, όπως πχ 1) ότι εικονίζον ται δύο διαφορετι κές αποβάθρες, ως προς την κατασκευή τους, 2) η αποβάθρα της 73 φαίνεται α) να έχει πολύ πιο σωστή και στερεή κατασκευή, β) να διακρίνετ αι το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, με τα βουνά ανατολικά της Τρίγλιας (Βαϊνού και Μύτη), γ) να έχει τοποθετηθ εί στην επέκταση του ντερέ της Τρίγλιας (διακρίνον ται δεξιά και παραλιακά κτίρια), δ) να επιβεβαιώ νει τη θέση ο τίτλος «Souvenir de Triglia-Quai” (Ενθύμιον Τρίγλιας-Αποβάθρα), ε) να μην υπάρχει βεβαία χρονολογί α λήψης της φωτογραφί ας, και στ) να μοιάζει κατασκευα στικά με τις αποβάθρες που έχουν αποτυπωθε ί σε φωτογραφί ες επόμενων χρονικά περιόδων, δηλαδή μετά το 1922 (βλ. μελέτη των κτιρίων του παραλιακο ύ μετώπου της Τρίγλιας), 3) η αποβάθρα της φωτογραφί ας 74 αποτυπώνε ι τελείως διαφορετι κή και μάλλον πρόχειρη κατασκευή, σε σχέση με εκείνη της 73, με ιστό και σημαία μάλλον ελληνική, κολώνα με φανάρι, τρεις ναύτες και στο βάθος του ορίζοντα μεγάλου μήκους πλοία που μοιάζουν με πολεμικά. Από το γεγονός ότι στο βάθος του ορίζοντα φαίνονται τα πλοία και μάλιστα στο δεξί άκρο του κάδρου της φωτογραφί ας, και όχι το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, όπως στην 73, εκτιμώ ότι, η συγκεκριμ ένη φωτογραφί α δεν αντιστοιχ εί στην Τρίγλια.

Η αποβάθρα που εικονίζετ αι στη φωτογραφί α 73 μοιάζει πολύ, στο μεγαλύτερ ο τμήμα της, με τις αντίστοιχ ες που έχω στη διάθεσή μου, για τη μελέτη των κτιρίων του παραλιακο ύ μετώπου της Τρίγλιας, περιόδων 1939-1976, που συντάσσω. Έτσι, καταλήγω στο συμπέρασμ α ότι στη φωτογραφί α 73 εικονίζετ αι η αποβάθρα που κατασκευά στηκε, από την Ελληνική διοίκηση, το φθινόπωρο 1921, με το πρώτο τμήμα της από ξυλεία που περιγράφο υν οι πληροφορη τές του ΚΜΣ, το οποίο, μάλλον, καταστράφ ηκε τον επόμενο χειμώνα.

Στο βιβλίο “Πορεία Ζωής” του Λαζ. Βελησσάρη (σελ.66), αναφέρετα ι ότι: “Το φθινόπωρο του ’21, ήρθε στο χωριό ένας λόχος μηχανικού με σκοπό να μακραίνει τη σκάλα της θάλασσας”.  Μάλλον,  ο συγγραφέα ς εννοούσε ότι το ναυαγισμέ νο γεφυροσκά φιο, που ρυμουλκήθ ηκε το καλοκαίρι του 1921 και χρησιμοπο ιήθηκε ως βάση για την κατασκευή της πρώτης αποβάθρας, επεκτάθηκ ε, με το ξύλινο τμήμα της, από το λόχο μηχανικού .

Από το σύνολο των παραπάνω στοιχείων εκτιμώ ότι, η πρώτη αποβάθρα, που κατασκευά στηκε από τον Ελληνικό Στρατό, το φθινόπωρο του 1921, καταστράφ ηκε, μάλλον, κατά ένα τμήμα της, τον επόμενο χειμώνα (1921-1922) και στη συνέχεια (άνοιξη του 1922) ο Χρυσόστομ ος προσπάθησ ε να πείσει την Εφοροδημο γεροντία ότι η νέα αποβάθρα έπρεπε να κατασκευα στεί στη θέση του βράχου Καρουλού, και όχι προς την πλευρά του σπιτιού της οικογενεί ας του, δηλαδή στην προέκταση του ντερέ, με σιδερένιο σκελετό αυτή τη φορά, προκειμέν ου να αντέξει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στο φύλλο 5/28.6.1976 των Τριγλιανώ ν Νέων http://www.triglianoi.gr/trigliana%20nea%20pdf/%d4%e5%fd%f7%ef%f2%20%cd=5.pdf έχει δημοσιευτ εί άρθρο του Χρυσόστομ ου Καβουνίδη, σχετικά με τις ενέργειες του πατέρα του Φιλίππου, για να σωθούν οι Τριγλιανο ί από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1922, στο οποίο αναφέρει ότι: “Το «Βιθυνία»-μεγάλο πλοίο- δεν μπορούσε να πλησιάση στην παραλία. Και ούτε βάρκες ούτε καίκια υπήρχαν πια, να μεταφέρου ν τον κόσμο στο πλοίο. Η θεία πρόνοια όμως, όπως ανέφερα προηγουμέ νως, είχε βάλει το χέρι της. Το ρυμουλκό, που συνόδευε το Βιθυνία, για λόγους μόνον ασφαλείας, άρχισε να πλησιάζη στη στεριά και να πλευρίζη την προβλήτα – που πριν από λίγα χρόνια είχε κατασκευά σει ο Ελληνικός Στρατός στην Τρίγλια ύστερα από παράκληση του Δεσπότη της Σμύρνης …”.

Με πρώτη ανάγνωση αυτής της περιγραφή ς («να πλευρίζη την προβλήτα») προκύπτει ότι εξακολουθ ούσε να υπάρχει αποβάθρα/προβλήτα στην Τρίγλια τον Αύγουστο του 1922, μετά τις ζημιές του χειμώνα 1921-1922, αλλά, αν την συνδυάσου με με εκείνη της φωτογραφί ας 73 στο βιβλίο της Ερ. Κοντοπούλ ου, συμπεραίν εται ότι ίσως να είχε ζημιωθεί ή καταστραφ εί, το χειμώνα 1921-1922, το πρώτο τμήμα της αποβάθρας που φαίνεται κατασκευα σμένο από ξυλεία (κυπαρίσσι α από τα τούρκικα νεκροταφε ία το περιγράφο υν οι πληροφορη τές του ΚΜΣ) και είχε απομείνει το βυθισμένο τμήμα του «γεφυροσκαφίου», που χρησιμοπο ιούσαν τα πλοιάρια, για φόρτωση-εκφόρτωση αγαθών και ζώων, αλλά και το ρυμουλκό του «Βιθυνία» για την επιβίβαση των προσφύγων Τριγλιανώ ν.

Ο Θανάσης Πιστικίδη ς περιγράφε ι στο βιβλίο του «Τρίγλια Βιθυνίας-Οι χαμένες Πατρίδες», (σελ. 73), τα γεγονότα των τελευταίω ν ημερών στην Τρίγλια και, συγκεκριμ ένα ότι,: “Στις 26 ή 27 Αυγούστου τα’ απόγευμα αναστατωμ ένος ο κόσμος ζητά να μάθει νέα του πολέμου, νέα της κατάρρευσ ης … Στο καφενείο της Κυψέλης ο Δήμαρχος και μερικοί δημογέρον τες και πρόκριτοι συζητούν με τους Τούρκους για το θέμα της αλληλοπρο στασίας, όταν μπαίνει στο καφενείο ο Τριγλιανό ς στρατιώτη ς Ιορδάνης Μπαρμπής, κατασκονι σμένος από την ταλαιπωρί α κι αναγγέλλε ι ότι και στην Προύσα και στην Κίο και στα Μουδανιά ο στρατός συγκεντρώ νεται για να χτυπηθεί και να υποχωρήσε ι. Τους συνιστά να φροντίσου ν, όσο μπορούν, να κάνουν ότι είναι δυνατό για να φύγει ο κόσμος…. Μέσα στο καφενείο βρίσκεται κι ο παλιός γερο-Δήμαρχος ο Στεφανής ο Κασούρης, ακούει και παρακολου θεί τα πάντα. Μόλις λοιπόν μίλησε ο στρατιώτη ς κι έφυγε, σηκώνεται ο γερο-Δήμαρχος  και λέει: Άκουσε δώ Δήμαρχε, τι κάθεσαι και συζητάς μ’ αυτούς; Τι θα μπορέσουν να μας προσφέρου ν αυτοί οι 30 Τούρκοι; Αν αυτοί κινδυνέψο υν από τους δικούς μας, εμείς είμαστε σε θέση να τους κρύψουμε και στον κόρφο μας ακόμη, αυτοί τι μπορούν να κάμουν για μας, που είμαστε χιλιάδες; Πήγαινε στη Δημαρχία και γράψε και στείλε ένα γράμμα στην Πόλη στον Καβουνίδη να στείλει τα βαπόρια του να μας πάρει να σωθούμε, γιατί αλλιώς σωσμός δεν υπάρχει. … Και ο Δήμαρχος σηκώθηκε, πήρε μαζί του τον δάσκαλο Γιώργο Νικόπουλο, πήγαν στη Δημαρχία κι έγραψαν το γράμμα. Κατεβαίνο υν και στο λιμάνι να βρουν μοτόρι για να το στείλουν, αλλά που να βρεθεί μοτόρι. Συγκεντρω μένοι στην παραλία περιμένου ν κι αγωνιούν, είναι περίπου η ώρα που το μοτόρι του γερο-Δημάρχου πρέπει να γυρίσει από την Πόλη, εκτελώντα ς το δρομολόγι ό του. … Και να! Το μοτόρι φάνηκε στ’ Αρμουτζή στον πέρα κάβο, είναι φορτωμένο εμπορεύμα τα του Αρμόδιου Στεργίου. Φτάνει στη μικρή σιδερένια σκάλα (μόλο), ο καπετάνιο ς πετά τον κάβο (παλαμάρι) να του τον δέσουν, αλλά εκείνοι τον πετούν πίσω. Πάρε το γράμμα αυτό και φύγε αμέσως για την Πόλη, να το πας στον Καβουνίδη, να στείλει τα βαπόρια να σωθούμε. Νε ξεφορτώσω, να πάρω και πετρέλαιο, λέει ο Καπετάνιο ς. Μη ξεφορτώνε ις, φύγε όπως είσαι, του φωνάζουν, και κάψε το πετρέλαιο του Στεργίου….  Φύγε καπετάνιο και κάψε το πετρέλαιο, του φωνάζει κι ο ίδιος ο Αρμόδιος Στεργίου… Το μοτόρι ξαναβάζει πλώρη για την Πόλη και πηγαίνει το μήνυμα της σωτηρίας στον Καβουνίδη”.

Σε άλλο κεφάλαιο και αναφερόμε νος στα έργα του Χρυσόστομ ου (σελ. 190), γράφει: “Με σιδηροδοκ ούς κατασκευά ζει προβλήτα στο λιμανάκι της Τρίγλιας, αρκετών μέτρων μήκους για το πλεύρισμα των επιβατηγώ ν πλοίων (μοτόρια) και για τα ψαροκάικα[/u]”.

Οι περιγραφέ ς του Πιστικίδη για την αποβάθρα αναφέροντ αι σε σιδερένια κατασκευή, η οποία, όμως, δεν πραγματοπ οιήθηκε, μέχρι και τον Ιούνιο 1922, όπως προκύπτει από τις επιστολές του Χρυσόστομ ου (20.4.1922 και 17.6.1922) και ήταν πρακτικά αδύνατο να είχε κατασκευα στεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένων των γεγονότων της εποχής εκείνης. Ίσως, ο Πιστικίδη ς αναφερότα ν στο τμήμα της αποβάθρας που είχε απομείνει, δηλαδή το βυθισμένο τμήμα του «γεφυροσκαφίου».

Όπως αναφέρθηκ ε, φωτογραφί ες του παραλιακο ύ μετώπου της Τρίγλιας, των περιόδων 1939-1976, εικονίζου ν την αποβάθρα στην ίδια θέση και με την ίδια μορφή περίπου της φωτογραφί ας 73 στο βιβλίο της Εριφ. Κοντοπούλ ου, εκτός του πρώτου τμήματος που αποτελείτ αι από ξύλινη κατασκευή . Από το 1976 και μεταγενέσ τερα η αποβάθρα άλλαξε με τα έργα επέκτασης της χερσαίας ζώνης προς τη θάλασσα και το λιμάνι που κατασκευά στηκε στην Τρίγλια.

39
Α.Ο.Τ Ραφήνας / Αποτελέσματα εκλογών για σνάδειξη νέου Δ.Σ.
« Τελευταίο μήνυμα από Μέλος Φόρουμ στις 14 Ιούνιος 2019, 10:32:09 πμ »
Μετά το πέρας της ψηφοφορία ς 13/06/2019 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας, τα αποτελέσμ ατα είχαν ως εξής:

Ψήφισαν 39. Άκυρα 1. Λευκά 0. Έγκυρα 38

Έλαβαν κατά σειρά ψήφων:

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


1) Χαχολάκης Γεώργιος 36
2) Περικλέου ς Ηλίας 32
3) Κοζής Κωνσταντί νος 28
4) Βουρδέρης Παναγιώτη ς 27
5) Σαράκης Θεόδωρος 22
6) Βρετζάκης Ελευθέριο ς 21
7) Σολδάτος Ευάγγελος 19 (Κατόπιν κληρώσεως)
8.) Μπισμπιρο ύλας Κωνσταντί νος 19 (Κατόπιν κληρώσεως)
9) Γερακάκης Στέφανος 19 (Κατόπιν κληρώσεως)
10) Αραπκιλής Σάββας 18
11) Δήμας Παναγιώτη ς 17
12) Παπαθανασ ίου Νικόλαος 11 (ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ ΑΤΙΚΟΣ)

ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Κικής Βασίλειος 32
2) Αντωνιάδη ς Νικόλαος 28
3) Δρακούλης Ιωάννης 28


40
Την 11/6/2019 ανακοινώθ ηκε από το Δήμο Μουδανιών ότι οι εργασίες ανακαίνισ ης του κτιρίου θα ολοκληρωθ ούν μέσα στο 2019 και τμήμα του θα χρησιμοπο ιηθεί ως Μουσείο Ειρήνης.

Πηγές
https://www.mudanya.bel.tr/Haberler/1601/baris-kenti-mudanya--ya-baris-muzesi.html?fbclid=IwAR0GbSHCAqzDtQJLXPVUYmW4pmu2cHC7XNHUh-1Aule5jhGUC5-mS2zDLsY

on=group" class="bbc_link" target="_blank">https://www.facebook.com/baskanhayriturkyilmaz?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDh3pZGUknlGdb67KB5yXe3GaiG-ip4k8L7aLfDcbQpUEyq_a_Qis87WsSPyI5w1rpH0XCg5mpo-ieo&hc_ref=ARQX8a8vay4DB-pqoY5ItjA_dCYxVWPzmt-QJyUf3hBtChLciDlzjSJcbJwYtFG0g8o&fref=nf&hc_locati on=group
Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10