Αποστολέας Θέμα: Εντυπώσεις από το ταξίδι Τριγλιανών στη Ραφήνα 30/10/15 - 1/11/15  (Αναγνώστηκε 981 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ***
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 59
  • -Λάβατε: 98
  • Μηνύματα: 337
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 100
  • Φύλο: Άντρας
Ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν μαζί με το Παράρτημα του Συλλόγου στη Νέα Τρίγλια, οργανώσαμ ε και πραγματοπ οιήσαμε ένα ταξίδι από τη Ν. Τρίγλια και τη Θεσσαλονί κη, στη Ραφήνα από 30/10 έως 1/11 του 2015.

Ο ίδιος ο δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου κ. Βασίλης Πιστικίδη ς, μας υποδέχθηκ ε εγκάρδια, στην είσοδο της Ραφήνας και μας συνόδευσε στο Λαογραφικ ό Μουσείο. Εκεί, εντυπωσια στήκαμε και συγκινηθή καμε από τη θερμή υποδοχή που είχε οργανώσει η πρόεδρος του Συλλόγου Τριγλιανώ ν Ραφήνας κα Θωμαή Αρβανιτίδ ου. Συγκεντρώ θηκαν αυθόρμητα πολλοί Τριγλιανο ί της Ραφήνας και τα λόγια ήταν φτωχά για να εκφράσουν τα συναισθήμ ατα. Τα βλέμματα, οι χειρονομί ες, τα χαμόγελα, η γλώσσα του σώματος λέγανε όσα τα λόγια δεν μπορούσαν να αποδώσουν . Πολλοί, δακρύσαμε από συγκίνηση νοιώθοντα ς βαθιά, τους κοινούς δεσμούς μας με την αλησμόνητ ή μας πατρίδα. Αργότερα, ακολούθησ αν οι συναντήσε ις με τους συγγενείς μας στη Ραφήνα, ολοκληρών οντας την πρώτη ημέρα με μεγάλη φόρτιση.

Η επόμενη μέρα περιλάμβα νε ξεναγήσει ς στην Αθήνα. Ξεκινήσαμ ε με το Βυζαντινό και Χριστιανι κό Μουσείο όπου θαυμάσαμε την ψηφιδωτή εικόνα της Τρίγλιας «Παναγία η Επίσκεψις». Από κοντά η εικόνα καθηλώνει…Αργότερα, στο Μουσείο της Ακρόπολης και μετά στην Ακρόπολη η ξενάγηση ήταν πολύ διαφωτιστ ική, και τα μνημεία αυτά, όσες φορές και αν τα επισκεφθή καμε δεν ξεθωριάζε ι ποτέ το ενδιαφέρο ν μας.

Η τελευταία ημέρα (Κυριακή) ξεκίνησε στην Παντοβασί λισσα όπου με το πέρας της λειτουργί ας μεταβήκαμ ε στον τάφο του ευεργέτη των Τριγλιανώ ν, Φίλιππου Καβουνίδη και τελέσαμε τρισάγιο. Ο δήμαρχος Ραφήνας -Πικερμίου μας μίλησε για τον αλησμόνητ ο αυτό Τριγλιανό . Η συνέχεια περιλάμβα νε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της προσφυγοπ ούλας από τον δήμαρχο Ραφήνας και τους εκπροσώπο υς του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν και του Παραρτήμα τος.

Η αποχαιρετ ιστήρια τελετή που ακολούθησ ε, έγινε στο δημαρχιακ ό μέγαρο. Συγκινητι κές ήταν οι ομιλίες των τριών εκπροσώπω ν και όσων Τριγλιανώ ν πήραν το λόγο. Ο δήμαρχος πρότεινε τη δημιουργί α καταθετικ ού λογαριασμ ού για να ενισχύσου με ως Τριγλιανο ί την αναστήλωσ η της Παντοβασι λίσσης Τρίγλιας. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από όλους, προκειμέν ου να επιταχυνθ εί και να ενισχυθεί η προσπάθει α για τη διάσωση της εκκλησίας .

Η αποχώρηση χαρακτηρί στηκε από παρόμοια συγκίνηση, όπως και η υποδοχή της πρώτης ημέρας και υποσχεθήκ αμε όλοι να καθιερώσο υμε τακτικές συναντήσε ις εναλλάξ στις δύο νέες μας πατρίδες, τη Ν. Τρίγλια και τη Ραφήνα.

Στο Λαογραφικ ό Μουσείο - υποδοχή                                                          Μετά το τρισάγιο στον τάφο του Φ.Καβουνί δη
Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της προσυγοπο ύλας                               Στο πάνελ, στην αίθουσα του Δημαρχείο υ
Πανοραμική φωτογραφί α της αίθουσας του Δημαρχείο υ
Οι πρώτες τέσσερις φωτογραφί ες είναι του κ. Κυριάκου Μαϊόπουλο υ.