Αποστολέας Θέμα: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  (Αναγνώστηκε 2019 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 87
 • -Λάβατε: 42
 • Μηνύματα: 656
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 54
 • Φύλο: Άντρας
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚ Η ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Σ


Ο ‘Αγιος Χρυσόστομ ος Σμύρνης

Χρυσόστομος Καλαφάτης - Τρίγλια Προποντίδ ας 1867
Μητροπολίτης Δράμας: 1902-1909
Μητροπολίτης Σμύρνης: 1910-1922
Ως Μητροπολίτης Δράμας εξορίστηκε δυο φορές και κατέφυγε
στη γενέτειρά του Τρίγλια.

Ο εμπνευσμέ νος Ιεράρχης προώθησε παντού όπου υπηρέτησε, στη Δράμα, στη Σμύρνη και στη πατρίδα του Τρίγλια, τη Γυμναστική και τον Αθλητισμό για τη νεολαία.

Παραθέτου με κείμενα (αποσπάσμα τα) από τα παρακάτω βιβλία, περιοδικά και εφημερίδε ς:

1.   Σπυρίδων Λοβέρδος «Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ», Αθήναι 1929
2.   Απόστολου Ηρ. Τσίτερ, Ιατρού «ΤΡΙΓΛΙΑ του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος», Θεσσαλονί κη 1979.
3.   Δύο ομιλίες από τον Χρυσό Καβουνίδη: «Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥ Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ»                                                      «Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ Σ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ», Αθήναι 1982.
4.   Θανάση Πιστικίδη, «ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ», Ραφήνα, Οκτώβρης 1983.
5.   Περιοδικό «ΤΟΤΕ», Γιώργος Αλεξάνδρο υ «Χρυσόστομος Καλαφάτης: Ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος» τεύχος 25, Ιούνιος 1985.
6.   Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», άρθρο του Πέτρου N. Λινάρδου pnlinardo s@yahoo.gr «Οι ιεράρχες της σωμασκίας», Κυριακή 19 Ιουνίου 2016.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΒΕΡΔΟΣ «Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ»,
ΑΘΗΝΑΙ 1929
Μητροπολίτης Δράμας
(σελίδες 87, 88, 89, 90, 91 – αποσπάσμα τα)


[….] Ούτω κατά το οκταετές εν όλω διάστημα της εκκλησιασ τικής υπηρεσίας του εν Δράμα ανήγειρεν εις την πρωτεύουσ αν ωραίον μητροπολι τικόν ναόν και κτίριον αρχιεπισκ οπής, γυμναστήρ ιον πλήρες μετά λουτήρων, δύο μεγάλα κτίρια δι’ αρρεναγωγ είον και παρθεναγω γείον, δύο ευρύχωρα κτίρια κατεργασί ας καπνών υπό υγιεινούς όρους δια τους εργάτας, νοσοκομεί ον, φιλανθρωπ ικόν σύλλογον κυριών, μουσικόν όμιλον και νεκροταφε ίον με ναΰδριον διακοσμηθ έν διά δένδρων, φυτών και ανθέων.
[…] Εις το Δοξάτον έκτισε ναόν και ίδρυσε γυμναστήρ ιον και φιλόπτωχο ν αδελφότητ α.
[…] Εις την Πρωσοτσάν ην, απέχουσα δύο ώρας της Δράμας, εστίαν σφοδρού φυλετικού αγώνος, έκτισε δύο σχολεία δι’ άρρενα και θήλεα, γυμναστήρ ιον, νεκροταφε ίον και ξενοδοχεί ον άριστα οργανωθέν υπό της κοινότητο ς.
[….] Εις το Ροδολείβο ς έκτισεν εκκλησίαν, γυμναστήρ ιον, και συνέστησε φιλόπτωχο ν αδελφότητ α.
Εις το Κιουπκιοϊ, την γενέτειρα ν του πατριάρχο υ Νεοφύτου του Η’, ίδρυσεν ομοίως εκκλησίαν, σχολείον και γυμναστήρ ιον.
Εις την Αλιστράτη ν, δευτέραν έδραν της επαρχίας, ήγειρε μητρόπολι ν, γυμναστήρ ιον και μέγα ορφανοτρο φείον διά τα τέκνα των πολλών θυμάτων του φυλετικού αγώνος της περιοχής εκείνης. […]

[…] Η μεγάλη πανήγυρις της Δράμας ήσαν οι ετήσιοι γυμναστικ οί αγώνες. Τα απανταχού εγερθέντα γυμναστήρ ια με πλήρη εφοδιασμό ν γυμναστικ ών οργάνων και συστηματι κήν διδασκαλί αν της γυμναστικ ής έφερον το επιζητούμ ενον αποτέλεσμ α.
Εις το κεντρικόν γυμναστήρ ιον της Δράμας συνεκεντρ ούντο ετησίως τρεις χιλιάδες περίπου αθλητικοί μαθηταί άριστα γυμνασμέν οι με πλαστικά σώματα και αρρενωπήν έκφρασιν. Όλαι αι ελπίδες του Γένους εις τον στίβον. Ο μητροπολί της εις το τέλος απονέμων τα έπαθλα ασπάζεται τους νικητάς και οι θεαταί δακρύουν εκ συγκινήσε ως προς του ωραίου και εμψυχωτικ ού θεάματος της νέας γενιάς, παρασκευα ζομένης διά το ύψιστον αγώνισμα, και του στρατευομ ένου ιεράρχου, ευλογούντ ος τους εστεφανωμ ένους αθλητάς. 
 
Στην Τρίγλια 
(σελίδες 117, 118 – απόσπασμα τα)

[….] Εις την γραφικήν αυτήν πόλιν της μικρασιατ ικής παραλίας, όπου είδε το φως, κατέφευγε ν ο μητροπολί της Χρυσόστομ ος, οσάκις εξωρίζετο .
[…] Επεδόθη ο μητροπολί της εις το δημιουργι κόν έργον του. Ανήγειρεν ούτως αληθώς επιβλητικ όν κτίριον διά την στέγασιν των σχολών αρρένων και θηλέων, έκτισε περικαλλή ναόν και νεκροταφε ίον εντός πλουσίας βλαστήσεω ς δέντρων, αρωματικώ ν θάμνων και ευωδών ανθέων.
Συνέστησε γυμναστήρ ιον πλουσίως εφοδιασθέ ν με γυμναστικ ά όργανα. [….]

Μητροπολίτης Σμύρνης
(σελίδες 138, 139, 140, 142, 143,  – αποσπάσμα τα)[….] Κορύφωμα ενθουσιασ μού απετέλεσε ν ο ενθρονιστ ήριος λόγος του. Παν ό,τι αποκαλύπτ ει την ιδιοσυγκρ ασίαν και εμφανίζει την διάννοιαν και εκδηλώνει την καρδίαν και χρωματίζε ι την διάθεσιν και φωτίζει την φυσιογνωμ ίαν, ο μητροπολί της ολόκληρος, ανακύπτει από τον λόγον αυτόν, όστις ήτο πρόγραμμα ομού και κήρυγμα και εξομολόγη σις και υποθήκη. Και ζητεί από την εκκλησίαν της Σμύρνης, από την θεοδόξαστ ον εκκλησίαν των μαρτύρων, από την πόλιν, της οποίας τα θέατρα, αι αγοραί, αι πλατείαι και αι στοαί, το χώμα όλον, είναι εζυμωμένα εκ των τιμίων αιμάτων στρατιάς ουρανίου και νέφους πυκνού χριστιανώ ν μαρτύρων. Να αποβή η χριστιανι κή ζωή γόνιμος εις έργα χριστιανι κής ακεραιότη τος, η εκπαίδευσ ις να επεκταθή από το γνώναι και ειδέναι εις το βούλεσθαι και ενθουσιάν . Η παιδαγωγι κή στραγγαλί ζουσα την δειλίαν να σφυρηλατή ση χαρακτήρα ς, η κοινωνική αλληλεγγύ η θανατώνου σα τον εγωϊσμόν να βαρύνη τα κύματα της αγάπης, η γυμναστικ ή αντιτάσσο υσα εις τας δηλητηριώ δεις επιδημίας και τας νοσηράς κληρονομι κάς μεταγγίσε ις την φυσικήν ζωήν, τας αθώας παιδιάς, την αγάπην του φωτός και του ύδατος, τον έρωτα των ρυθμικών κινήσεων και την λατρεία των δασών και των ανθέων να δώση εις το Γένος πλαστικά σώματα και χαλυβδίνο υς βραχίονας .

[…] Όταν μετέβη την 16ην Μαΐου (σ.σ. 1910) εις το γυμναστήρ ιον του Πανιωνίου Συλλόγου, όπου ετελούντο οι γυμναστικ οί αγώνες, εξεπλάγη ιδών εκατοντάδ α βραδέως και χαλαρώς κινουμένω ν μαθητών επί του στίβου, ενώ η Δράμα, πολίχνη προ της Σμύρνης, παρέτασσε τρισχιλίο υς αλκίμους αθλητάς. Από της επιούσης δίδει την ώθησιν εις τας γυμναστικ άς ασκήσεις με την μέθοδον και την επιμονήν του ανεγείρων γυμναστήρ ια και επιβάλλων εις όλα τα σχολεία ως υποχρεωτι κόν το μάθημα της γυμναστικ ής. Εντός του πρώτου έτους έχει την ικανοποίη σιν να ίδη τους καρπούς της αποτελεσμ ατικής και γονίμου προσπαθεί ας του. Χίλιοι πεντακόσι οι ευσταλείς μαθηταί παρετάχθη σαν επί του στίβου και έκτοτε οι αγώνες του Πανιωνίου απέβησαν η μεγαλυτέρ α εορτή εις την ιωνικήν πρωτεύουσ αν.

Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς – Αντώνης Λαζαρής

Συνεχίζετ αι

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 87
 • -Λάβατε: 42
 • Μηνύματα: 656
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 54
 • Φύλο: Άντρας
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
« Απάντηση #1 στις: 02 Σεπτέμβριος 2016, 08:43:25 μμ »
 • Publish
 • Απόστολου Ηρ. Τσίτερ, Ιατρού
  «ΤΡΙΓΛΙΑ του Κιανού Κόλπου της Προποντίδ ος»,
  Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανώ ν, Θεσσαλονί κη 1979
  (σελίδα 27 - απόσπασμα)


  [....] Με μια θαυμάσια συνεργασί α όλων των Τριγλιανώ ν, με επικεφαλή ς τον Δεσπότη, που μου μένει αλησμόνητ η, δημιουργή θηκε ένας επίγειος Παράδεισο ς με δένδρα, με λουλούδια, με τριανταφυ λλιές. Θυμούμαι ζωηρότατα και εμάς τα παιδιά και τους μεγάλους επικεφαλή ς τον Δεσπότη, με το λισγάρι στο χέρι, άλλους με τσάπα, άλλους με φτυάρι, σαν μελίσσια να εργάζοντα ι και το ακόμη μεγαλόπρε πο θέαμα, εκατοντάδ ων ανθρώπων στο με κοινή συνεισφορ ά μεσημερια νό φαγητό όμοιο για όλους επάνω στο γρασίδι.
  Στην κορυφή του θαυμάσιου Νεκροταφε ίου εφρόντισε ο αείμνηστο ς και δημιουργή θηκε ένα θαυμάσιο, με όλα τα απαραίτητ α γυμναστικ ά όργανα, Γυμναστήρ ιο, για να υπενθυμίζ η, όπως έλεγε, στους ανθρώπους ότι ο μόνος τρόπος να έχη καλή υγεία είναι να δημιουργή με την άσκηση γερό σώμα [...]  Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥ Σ
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ
  «Η Ζωή και ο μαρτυρικό ς θάνατός του»,
  Δύο ομιλίες από τον Χρυσό Καβουνίδη,
  Αθήνα 1982
  Αποσπάσμα τα

  Μητροπολίτης Δράμας (1902-1909)

  [...] Αγωνίζετα ι για τη δημιουργί α αθλητικού πνεύματος ανάμεσα στους νέους. Πιστεύει στο αρχαίο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» και προσπαθεί να το κάνει πραγματικ ότητα με κάθε τρόπο. Ιδρύει γυμναστήρ ια στη Δράμα και σε κάθε αξιόλογο χωριό της επαρχίας του. Και νιώθει υπερήφανο ς όταν πολύ γρήγορα βλέπει στους γυμναστικ ούς αγώνες να παρατάσσο νται χιλιάδες γερά Ελληνόπου λα και να διεκδικού ν τον κότινο της νίκης, ανταποκρι νόμενη στο σύνθημά του: «Η νέα γενιάς στους στίβους» [...].

  [...] Στη Δράμα ανεγείρει Μητροπολι τικό Ναό και Μητροπολι τικό Μέγαρο, πλήρες γυμναστήρ ιο με λουτήρες, σχολικά κτίρια, ευρύχωρα κτίρια για την κατεργασί α των καπνών, για να μην κινδυνεύε ι η υγεία των καπνεργατ ών, ιδρύει νοσοκομεί ο, φιλανθρωπ ικούς και πολιτιστι κούς συλλόγους .
  Ανάλογα έργα δημιουργε ί σ’ όλες τις πόλεις και πολίχνες της επαρχίας του. 
  Στο Δοξάτο, στην Προσοτσάν η, στην Τσατάλτζα, στην Πλεύνα, στο Ροδολείβο ς, στην Αλιστράτη και στο Κιούπκιοΐ, την σημερινή Πρώτη, γενέτειρα του Πατριάρχο υ Νεοφύτου του Η’ και του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατί ας μας, ιδρύει σχολεία, εκκλησίες, γυμναστήρ ια, γεωργικές σχολές, φιλανθρωπ ικά ιδρύματα, που και σήμερα ακόμα μαρτυρούν το πέρασμα του Χρυσοστόμ ου από εκεί [...]

  [...] Το 1906 επισκέπτε ται τα Ιεροσόλυμ α, ευλαβικό προσκύνημ α στον Πανάγιο Τάφο.
  Περνώντας από την Αθήνα επισκέπτε ται το Παναθηναϊ κό Στάδιο, όπου ετελείτο η Μεσο-Ολυμπιάδα. Το πλήθος ακούοντας πως ο ηρωϊκός Μητροπολί της Δράμας ήταν ανάμεσά του, τον τίμησε χειροκροτ ώντας τον , όρθιο, σαν ένας άνθρωπος [...].

  [...] Το φθινόπωρο του 1907 άρχισε η πρώτη του εξορία από τη Δράμα! Κατά την επιστροφή του περνά από την Κωνσταντι νούπολη όπου η ομογένεια του επιφύλαξε ενθουσιώδ η υποδοχή και τελικά καταφεύγε ι στην αγαπημένη του Τρίγλια.
  Εκεί καταπιάνε ται με το να δημιουργή σει έργα πολιτιστι κά που πραγματικ ά μέσα σε λίγους μήνες άλλαξαν την όψη της Τρίγλιας.
  Με την πρόθυμη συνεργασί α όλων των συμπατριω τών του, με άφθονες εισφορές σε χρήμα και εργασία από όλους, κατορθώνε ι να κτίσει ένα  θαυμάσιο σχολείο αρρένων, που και τώρα ακόμη δεσπόζει στο χωριό, ένα σχολείο θηλέων και να ιδρύσει ένα λαμπρό νεκροταφε ίο κατάφυτο από δέντρα και λουλούδια . Μαζί μ’ αυτά ένα άρτιο εξοπλισμέ νο γυμναστήρ ιο, πιστός στο δόγμα του ότι «ο τρόπος που πρέπει να περνούν τις ώρες τους τα νειάτα είναι ο αθλητικός στίβος» [...].

  [...] Οι παλιότερο ι θα το θυμούνται – όπως το γνωρίζουμ ε κι εμείς από τις διηγήσεις των γονιών μας – πώς, όταν έκτιζε τα σχολεία, τους ξύπνησαν ένα πρωΐ οι καμπάνες των εκκλησιών, με τις οποίες τους καλούσε ο Χρυσόστομ ος να συγκεντρω θούν στην παραλία της Τρίγλιας, με φτιάρια και κάρα για να μαζέψουν την άμμο που τα νερά της θάλασσας, καθώς τραβήχτηκ αν είχαν ξεσκεπάσε ι. Ήταν θέλημα Θεού είπε να τελειώσου ν τα σχολικά κτίρια το γρηγορότε ρο.
  Ο ίδιος με το φτιάρι στο χέρι έδινε το παράδειγμ α και οι συγχωριαν οί βοηθούσαν με κέφι και όρεξη για δουλειά [...].

       
  Μητροπολίτης Σμύρνης (1910-1922)

  [...] Αναλαμβάν ει κάτω από την προστασία του τους αρχαίους γυμναστικ ούς Συλλόγους της Σμύρνης, τον Πανιώνιο, τον Απόλλωνα, τον Φοίνικα, και προσπαθεί να τους αναζωογον ήσει. Από τον πολύ μικρό αριθμό παιδιών που είδε να παρελαύνο υν στο στάδιο του Πανιωνίου στην πρώτη γιορτή και παρέλαση στη Σμύρνη και από την κακή εμφάνισή τους απογοητεύ εται. Ρίχνεται μ’ όλη του την ψυχή σε μια αληθινή σταυροφορ ία και κατορθώνε ι να δημιουργή σει αθλητικό πνεύμα σε χιλιάδες νέους και να καταστήσε ι τους αθλητικού ς αγώνες στη Σμύρνη την πιο λαμπρή γιορτή για την επαρχία του [...].

  Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς - Αντώνης Λαζαρής

  Συνεχίζεται

  Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 87
  • -Λάβατε: 42
  • Μηνύματα: 656
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 54
  • Φύλο: Άντρας
  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  « Απάντηση #2 στις: 02 Σεπτέμβριος 2016, 09:03:38 μμ »
 • Publish
 • Θανάση Πιστικίδη
  «ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ», Ραφήνα, Οκτώβρης 1983.
  Κεφάλαιο 13 - Τριγλιανο ί που ξεχώρισαν
  Ο Άγιος της Μικρασιας, ο Εθνομάρτυ ρας Σμύρνης  Χρυσόστομ ος
  Σελ.186-192 - Αποσπάσμα τα


  [...] Είναι παράλληλο ι οι αγώνες  στην Ανατολική Μακεδονία με τους αγώνες του Παύλου Μελά και το Κοινωνικό του έργο πολύ μεγαλύτερ ο. Αν τους οι Σμυρνιοί  θυμούνται (γιατί η Σμύρνη  δεν μπορεί  πια να θυμηθεί) τον Δεσπότη τους με σεβασμό, ευλάβεια και περηφάνια, οι Δραμινοί για τον Δεσπότη αυτόν είναι διπλά περήφανοι .
  Θυμούνται τον ευεργέτη, τον πατριώτη, τον άνδρα, τον  δημιουργό, τον εμψυχωτή και δεν μπορούν  να τον ξεχάσουν  γιατί  παντού,  κι ίσαμε σήμερα, κάποια πλάκα σε κάποιο σχολειό ή σε κάποια εκκλησία ή σε κάποιο γυμναστήρ ιο η σε κάποιο φιλανθρωπ ικό ίδρυμα, τους θυμίζει ότι θεμελιώθη κε από το Δεσπότη εκείνον, τον Χρυσόστομ ο, στο Ροδολείβο ς, στην Αλιστράτη, στην Πρώτη, στο Δοξάτο, στην Πρωσοτσάν η, στην Τσατάλτζα, στην Πλεύνα, παντού, κάτι θυμίζει το πέρασμά του.

  [...] Στο διάστημα όμως αυτής της εξορίας η παρουσία του στην Τρίγλια αστραποβό λησε καταπιάνε ται μ' έργα  δημιουργι κά και πραγματικ ά, σε λίγο αλλάζει την  όψη της Τρίγλιας.  Ζητώντας τη συνδρομή των  προυχόντω ν σε χρήμα και του λαού σε δουλειά, χτίζει .... [.....]. Έχτισε θαυμάσιο γυμναστήρ ιο, «Στάδιο» τ’ ονόμαζαν, για τη  νεολαία, γιατί πίστευε απόλυτα στο «νους υγιής εν σώματι υγιεί» [...].

  Περιοδικό «ΤΟΤΕ», Γιώργος Αλεξάνδρο υ
  «Χρυσόστομος Καλαφάτης: Ο Σμύρνης Χρυσόστομ ος»
  τεύχος 25, Ιούνιος 1985.
  Απόσπασμα

  [....] Τον Ιανουάριο, όμως, του 1910 πεθαίνει ο Μητροπολί της Σμύρνης Βασίλειος και στην Ιερά Σύνοδο που συγκαλείτ αι στις 11 Μαρτίου 1910 προτείνετ αι για αντικατασ τάτης ο Χρυσόστομ ος, ο οποίος και εκλέγεται παμψηφεί.

  «Πανηγυρικώτερη ενθρόνιση Μητροπολί τη δεν έχουν να αναφέρουν τα χρονικά στην νεώτερη ιστορία του Ελληνισμο ύ. Μόλις έφτασε στη Σμύρνη άρχισε να σκέπτεται αμέσως το έργο του. Εκτελεί ριζικές μεταβολές και ανακαινίσ εις. Χτίζει κτίρια και εγκαινιάζ ει τους Πανιώνιου ς αγώνες, «καλών εις τον στίβον χιλιάδας αθλητικών μαθητών, την ελπίδα του Γένους, απονέμων τα έπαθλα και ασπαζόμεν ος με συγκίνησι ν τους νικητάς» μας λέει ο βιογράφος του [...].


   
  Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»,
  άρθρο του Πέτρου N. Λινάρδου pnlinardo s@yahoo.gr
  «Οι ιεράρχες της σωμασκίας»,
  Κυριακή 19 Ιουνίου 2016.
  Απόσπασμα

  [...] Στη διαχρονικ ή πορεία του ελληνικού Αθλητισμο ύ καταγράφο νται περιπτώσε ις ανθρώπων της Εκκλησίας – στον απόηχο της ρήσης του Αποστόλου Παύλου – για το ότι «ου στεφανούτ αι όστις δεν έχει νομίμως αθλήσει» - που ύψωσαν (δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε συνηθισμέ νο) το ανάστημά τους υπέρ της Άθλησης και της Γυμναστικ ής. Η ροή της Ιστορίας έχει κάμει πολύ γνωστό τον εθνομάρτυ ρα κατά τη μικρασιατ ική καταστροφ ή Άγιο Χρυσόστομ ο μητροπολί τη Σμύρνης. Όταν τοποθετήθ ηκε μητροπολί της στη «Νύμφη της Ιωνίας» (με εμφανή τη δυσφορία των οθωμανικώ ν αρχών) είχε ήδη στο ενεργητικ ό του λαμπρή εθνική και κοινωνική δράση ως μητροπολί της της αλύτρωτης, ακόμα, Δράμας.
  Ο Χρυσόστομ ος είχε ιδρύσει στη Δράμα κεντρικό στάδιο 3000 θέσεων και γυμναστήρ ια στην Αλιστράτη, στο Δοξάτο, στην Πρώτη (Κιουπκιοϊ), κ.ά. Καθώς πάτησε το πόδι του στη Σμύρνη διακήρυξε διαπρύσια την πίστη του στη σωμασκία με τον περίφημο ενθρονιστ ήριο λόγο του, στην ιστορική μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής (10 Μαΐου 1910).
  «Προς την πνευματικ ή αγωγή δέον να βαίνει παραλλήλω ς και η σωματική ημών διάπλασις». Γεναιόδωρ η και συνεχής ενίσχυση των σμυρναϊκώ ν συλλόγων (προεξάρχο ντος του Πανιωνίου) [...].


  Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς - Αντώνης Λαζαρής


  Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Φίλοι Τριγλιανών
  • *
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 17
  • -Λάβατε: 30
  • Μηνύματα: 192
  • Age: 51
  • Τόπος: ΑΘΗΝΑ
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 36
  • Φύλο: Άντρας
  Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  « Απάντηση #3 στις: 08 Σεπτέμβριος 2017, 01:52:39 μμ »
 • Publish
 • Ας το ξαναδιαβά σουμε.

  Παραμένει πάντα τόσο επίκαιρο ....

  Υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι που ήταν τόσο μπροστά για την εποχη τους...

  Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Τριγλιανός Απόγονος
  • **
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 4
  • -Λάβατε: 25
  • Μηνύματα: 179
  • Age: 89
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 25
  • Τριγλία Ραφήνας. Μια ομάδα, μια ιστορία!
   • Επίσημη σελίδα της Τριγλίας Ραφήνας
  Απ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  « Απάντηση #4 στις: 03 Οκτώβριος 2017, 10:36:32 μμ »
 • Publish
 • O Άγιος Χρυσόστομ ος Σμύρνης υπήρξε από τους ιδρυτές του Απόλλωνα Σμύρνης.
  Υπάρχει μάλιστα και το καταστατι κό του συλλόγου που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του.