Αποστολέας Θέμα: Από τη Νέα Τρίγλια στο γραφείο μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα  (Αναγνώστηκε 2478 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

alekostriglia

  • Επισκέπτης
Ευστρατία Ζαφειρίου, η Χαλκιδικι ώτισσα «Κυρία» της Audi

 Στην πατρίδα της δεν έβρισκε καν δουλειά, στη Γερμανία έγινε διευθύνου σα σύμβουλος ενός πολυεθνικ ού κολοσσού σε θέση-κλειδί: την αγορά της Ασίας. Στο ταξίδι της ζωής της από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς έως τη Γερμανία και το Πεκίνο την ακολουθεί ένα παράπονο: η Ελλάδα-Κρόνος που τρώει τα παιδιά της. Πώς μία Ελληνίδα μηχανικός-ταλέντο βγήκε από τον «κάλαθο των αχρήστων» της χώρας μας και έγινε υπεύθυνη της γερμανική ς αυτοκινητ οβιομηχαν ίας για την Κίνα. ...

«Ενα κατσαβίδι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο», έλεγαν παλιά στα εργοστάσι α της Ανατολική ς Γερμανίας . Η επένδυση στον επονομαζό μενο σταχανοφι σμό (σ.σ.: λέξη που χαρακτήρι ζε την υπερεργασ ία κατά το πρότυπο του ακάματου Ρώσου εργάτη Σταχάνοφ) των Γερμανών μπορεί να μην πολυβοήθη σε στην τελική σωτηρία του ανατολικο ύ μπλοκ, αλλά να που ζει μέχρι και στις ημέρες μας.

Πιστή ακόλουθος του δόγματος είναι και μια Ελληνίδα μάνατζερ, μια γυναίκα που με τη διεθνή της παρουσία βοηθά κάπως στο να αλλάξει η εικόνα της χώρας μας, ιδιαίτερα στην αγορά της Κίνας.

Ο λόγος για τη Χαλκιδικι ώτισσα κυρία Ευστρατία Ζαφειρίου, την 41χρονη μηχανικό που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία και την ανάπτυξη της αυτοκινητ οβιομηχαν ίας «Audi» στην Ασία.

Η πρόσφατη επίσκεψή της στο Αριστοτέλ ειο Πανεπιστή μιο, δυστυχώς, δεν έλαβε τη δημοσιότη τα που θα έπρεπε. Υπήρξαν μόνο μικρές αναφορές στον Τύπο, σε μια περίοδο που μια απλή παρουσία ενός ποπ τραγουδισ τή σε κάποιο νυχτερινό κέντρο ενδεχομέν ως να γινόταν θέμα πρώτης σελίδας. Ας είναι. Η κυρία Ζαφειρίου ξέρει να περιμένει . Αυτό έκανε, άλλωστε, μια ολόκληρη ζωή, από τη στιγμή που γεννήθηκε στην άσημη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς. Ποιος θα περίμενε ότι από ένα μικρό χωριουδάκ ι του ελληνικού Βορρά η μάνατζερ θα κατόρθωνε να γίνει το «μάτι» της γερμανική ς πολυεθνικ ής στην πιο σημαντική αγορά του κόσμου;

Τα δύσκολα χρόνια στο Πολυτεχνε ίο Θεσσαλονί κης

Η Ευστρατία Ζαφειρίου γεννήθηκε το 1968 και από νωρίς συνειδητο ποίησε την αξία της μάθησης. Αν και δεν καταγόταν από εύπορη οικογένει α, οι δικοί της διέθεσαν όλα τα μέσα ώστε να κατορθώσε ι να πάει μπροστά. Η προσπάθει α αυτή, φυσικά, δεν ήταν εύκολη.

Η κατάσταση της χώρας μας στη δεκαετία του ’80 και η παντελής απουσία των εκπαιδευτ ικών μηχανισμώ ν που προωθούν μαθητές-ταλέντα δυσκόλεψα ν αρκετά τη ζωή της. Ωστόσο, σε πείσμα των κακουχιών και μιας χώρας που σαν σύγχρονος Κρόνος τρώει τα παιδιά της, η κυρία Ζαφειρίου πήγε μπροστά.

Η εισαγωγή της στο Τμήμα Μηχανολόγ ων Μηχανικών του Πολυτεχνε ίου Θεσσαλονί κης ήταν το πρώτο σκαλοπάτι προς την επιτυχία. Στη συμπρωτεύ ουσα θα θέσει τις βάσεις για της μόρφωσή της, γι’ αυτό και δεν θα κόψει ποτέ τους δεσμούς της με την καθηγητικ ή και φοιτητική κοινότητα της πόλης, δημιουργώ ντας μια σχέση ζωής μαζί τους. Είναι αυτή η αδιόρατη κλωστή που δένει όλους τους επιτυχημέ νους ανθρώπους που πέρασαν από τη Θεσσαλονί κη, μια πόλη που καταφέρνε ι να μένει αξέχαστη, αλλά -σε ένα παιχνίδι της κακής της τύχης και της κρατικής αδιαφορία ς- ουδέποτε καταφέρνε ι να συγκρατήσ ει τα μεγάλα της μυαλά.

Η κυρία Ζαφειρίου παρακολού θησε τα πιο «ανδρικά» μαθήματα του Εργαστηρί ου Μετάδοσης Θερμότητα ς και Περιβαλλο ντικής Μηχανικής και αυτή της η επιλογή έθεσε τις βάσεις για να ασχοληθεί με την αυτοκινητ οβιομηχαν ία.

Πήγε στη Γερμανία για έξι μήνες με το Erasmus και… έμεινε

Οπως πολλοί Βορειοελλ αδίτες, έτσι και η νεαρή μηχανικός, είχε οικογενει ακές ρίζες στη Γερμανία. Η χώρα στην οποία μετανάστε υσαν χιλιάδες συμπατριώ τες μας υποδέχτηκ ε στα τέλη του ’80 την κυρία Ζαφειρίου για τις μεταπτυχι ακές τις σπουδές. Επρόκειτο για ένα απλό πρόγραμμα Erasmus, από αυτά που οι Ελληνες φοιτητές συνηθίζου ν να παρακολου θούν περισσότε ρο για την εμπειρία τού να ζήσουν σε ξένες χώρες παρά για να εξασφαλίσ ουν περισσότε ρες γνώσεις. Ωστόσο, στην προκείμεν η περίπτωση τα πράγματα δεν εξελίχθηκ αν με τον ίδιο τρόπο.

Πιάνοντας την ευκαιρία από τα μαλλιά, η Βορειοελλ αδίτισσα μηχανικός εντάχθηκε στην ομάδα έρευνας και τεχνολογί ας της «Volkswagen». Το γεγονός αυτό αποτέλεσε μια σανίδα σωτηρίας για την ίδια, καθώς η προηγούμε νή της επιλογή να επιστρέψε ι στην πατρίδα στέφτηκε από παταγώδη αποτυχία. Κι αυτό διότι οι προσφορές εργασίας που δέχτηκε ήταν κατώτερες των αναμενομέ νων.

Ή, πιο σωστά, δεν υπήρξαν καν προσφορές, γιατί η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια μακρά παράδοση απόρριψης των ταλέντων της και επίδειξης αδιαφορία ς για τους κόπους που αυτά έχουν καταβάλει . Μια κοινωνία που υιοθετεί το εύκολο, το άρπα-κόλλα, δεν θα μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες σε έναν άνθρωπο που σπούδασε, ξεχώρισε και ήρθε να προσφέρει .

Εκπρόσωπος της «Volkswagen» στις Βρυξέλλες

Η εργασία στην πρότυπη αυτοκινητ οβιομηχαν ία «Volkswagen» αποδείχθη κε για την ίδια μεγάλο σχολείο. Πολύ σύντομα της ανατέθηκε η εκπροσώπη ση του ομίλου στις Βρυξέλλες με αντικείμε νο τα περιβαλλο ντικά θέματα. Επρόκειτο για ένα πόστο ευθύνης, καθώς όλοι γνωρίζουν τις αυστηρές ντιρεκτίβ ες της Κομισιόν για τους ρύπους. Με τη σκέψη ότι η αυτοβελτί ωση είναι μονόδρομο ς, δεν έμεινε στις αρχικές της δάφνες. Επέλεξε να σπουδάσει, εκτός των άλλων, και Μάρκετινγ κ, ώστε να μπορεί να εργαστεί στη συνέχεια με αντικείμε νο το Trend Research, δηλαδή «την έρευνα των μελλοντικ ών τάσεων στην αυτοκινητ οβιομηχαν ία στις αναπτυσσό μενες χώρες, οι οποίες επηρεάζον ται κυρίως από την οικονομία και την πολιτισμι κή διαφορετι κότητα».

Οι ικανότητέ ς της για άλλη μία φορά αναγνωρίζ ονται και της ανατίθετα ι μια ακόμα πιο υπεύθυνη δουλειά: αναλαμβάν ει χρέη προσωπική ς βοηθού του διευθύνον τος συμβούλου της «Audi» στη μητρική χώρα του ομίλου, τη Γερμανία.

Η συνέντευξ η που της άλλαξε τη ζωή

Η Ελληνίδα μάνατζερ εξελίσσετ αι, έτσι, σε έναν σημαντικό παίκτη στη Μέκκα των αυτοκινήτ ων. Εχει την ευκαιρία να έχει πληροφόρη ση από πρώτο χέρι για όλα τα θέματα του κολοσσού και να βελτιώσει τον ίδιο της τον εαυτό.

Οπως τόνισε σε πρόσφατη ημερίδα όπου παρέστη, ο τρόπος με τον οποίο προσελήφθ η στη θέση αυτή ήταν άκρως επεισοδια κός διότι επικαλέστ ηκε ένα χαρακτηρι στικό της φυλής μας. Τι είχε συμβεί; Οταν αποδέχτηκ ε την πρόσκληση του διευθύνον τος συμβούλου της «Audi» να περάσει από συνέντευξ η, δέχτηκε καταιγισμ ό ερωτήσεων .

Ενώ όλα εξελίσσον ταν ομαλά, στην τελευταία και πιο καίρια ερώτηση ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Ο Γερμανός μάνατζερ επικεντρώ θηκε στην ώρα προσέλευσ ής της στο γραφείο. Κι αυτό διότι ο ίδιος βρισκόταν εκεί από τις 6:30 το πρωί και απαιτούσε το ίδιο και από τους συνεργάτε ς του.

Τότε η κυρία Ζαφειρίου τού απάντησε ευθέως πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο λόγω της ελληνικής της καταγωγής . Βέβαια, απάντησε διπλωματι κά ότι θα το έκανε, «αλλά χωρίς ευχαρίστη ση». Αυτή η απάντηση, σύμφωνα με την ίδια, κέντρισε το ενδιαφέρο ν του συνομιλητ ή της και βοήθησε στην πρόσληψή της. Να λοιπόν που η αλήθεια σώζει και -γιατί όχι;- δίνει και ευκαιρίες .

Υπεύθυνη της πολυεθνικ ής στη Σανγκάη και στο Πεκίνο
Η επόμενη θέση ευθύνης της υπήρξε η διεύθυνση της στρατηγικ ής ανάπτυξης της αυτοκινητ οβιομηχαν ίας «Audi» στην Κίνα. Γνωρίζοντ ας οι Γερμανοί τις μακραίωνε ς σχέσεις και τη συμπάθεια μεταξύ Κινέζων και Ελλήνων, επέλεξαν τη συμπατριώ τισσα μας για τη θέση ευθύνης στη Σανγκάη και στο Πεκίνο. Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρο ν ταξίδι στην Ασία, το οποίο δεν εμποδίστη κε από το γεγονός ότι είναι ταυτόχρον α και μητέρα τριών παιδιών. Στα επιτεύγμα τά της από την πανεπιστη μιακή της έρευνα συγκαταλέ γεται και η αριθμητικ ή προσομοίω ση που εφαρμόζετ αι σε εργοστάσι ο παραγωγής λιγνίτη στο Μανχάιμ της Γερμανίας και επιτυγχάν ει την εκτόξευση των ρύπων στην ατμόσφαιρ α σε τέτοιο ύψος ώστε να μη μολύνουν τη γύρω περιοχή.

Με αυτόν τον τρόπο σημειώθηκ ε μείωση των ρύπων κατά 15%, με ένα μοντέλο που προτάθηκε να εφαρμοστε ί με μηδαμινό κόστος και στο εργοστάσι ο της Πτολεμαΐδ ας. Παρά ταύτα τίποτα δεν έχει προχωρήσε ι μέχρι στιγμής, αφού οι Ελληνες αρέσκοντα ι στην αναβολή. Μεγάλος της καημός, πάντως, είναι αυτό που εξομολογή θηκε στην πρόσφατη επίσκεψή της στη Θεσσαλονί κη: ότι η Ελλάδα δεν επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και γι’ αυτό οι Ελληνες θεωρούν μόνη διέξοδο την εργασία στο Δημόσιο.
Πηγή

Αναρτήθηκ ε από ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ στις 11/20/2009 09:52:00 μμ  
Ετικέτες ΤΡΙΓΛΙΑ

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Administrator
  • *****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 135
  • -Λαμβάνω: 19
  • Μηνύματα: 473
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
  • Φύλο: Άντρας
Σχετικά έχει αναφέρει και ο Γιώργος ο Ψάλτης, δημοσιογρ άφος στο Σκάι και μέλος μας εδώ, Πατριώτης .
Μάλιστα έχει μιλήσει μαζί της αρκετές φορές και μάλιστα ζωντανά σε εκπομπές του.

Συγχαρητή ρια γιατί για μένα αυτο που έκανε η Ευστρατία, είναι χαστούκι τόσο προς την πολιτεία, όσο και σε μας τους πολίτες.
Θα χαρώ πολύ να την δω και μέλος μας εδώ.
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal