Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 11 Φεβρουάριος 2014, 02:26:04 μμ

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 11 Φεβρουάριος 2014, 02:26:04 μμ
Πολλές  φορές αναρωτηθή καμε με την αντιπρόεδ ρο του παραρτήμα τος κα. Χ. Κουφίδου σχετικά με την πατρική οικία του Αγίου Χρυσοστόμ ου στην παλιά Τρίγλια. Ζητήσαμε πληροφορί ες από τους μεγαλύτερ ους και η απάντηση ήταν ότι βρίσκοντα ν κάπου κοντά στη θάλασσα, πράγμα που δεν μας βοηθούσε. Η κα. Κουφίδου μου μίλησε για την κα. Κοντοπούλ ου Εριφύλη (ανιψιά του Αγίου) στην οποία και απευθυνθή καμε. Η αξιότιμη κυρία Κοντοπούλ ου μας απέστειλε δυο φωτογραφί ες της προγονική ς τους οικίας στη παλιά Τρίγλια που μας βοήθησαν πολύ. Έτσι κατά την προσκυνημ ατική εκδρομή μας στα πάτρια εδάφη, το Σεπτέμβρι ο του 2013 η πρόεδρος του παραρτήμα τος κα. Δ. Παρασκευά με την βοήθεια του ξεναγού και ενός γέροντα Τούρκου βρήκε το οικόπεδο του σπιτιού του Αγίου Χρυσοστόμ ου και ότι σώζεται από αυτό. Θερμές ευχαριστί ες από το σύλλογο μας στην κα. Ε. Κοντοπούλ ου.

Δέσποινα Παρασκευά
Τίτλος: Απ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 12 Φεβρουάριος 2014, 10:06:07 πμ
Σας ευχαριστο ύμε πάρα πολύ για τις πληροφορί ες.

Μήπως όμως θα έπρεπε να δημοσιεύσ ετε (μετά από άδεια της κ. Κοντοπούλ ου) και τη φωτογραφί α με το πραγματικ ό του σπίτι;

 
Τίτλος: Απ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Φεβρουάριος 2014, 12:39:34 μμ
Οι παρακάτω φωτογραφί ες είναι αυτές που μας απέστειλε η κα. Κοντοπούλ ου και μας βοήθησαν να βρούμε το οικόπεδο της οικίας του Αγίου Χρυσοστόμ ου και ό,τι σώζεται απ' αυτήν.
Όπως είναι φανερό έχουν τραβηχτεί σε διαφορετι κά χρονικά διαστήματ α. Στην πρώτη η τριώροφη οικοδομή που κτίστηκε στο οικόπεδο της προγονική ς οικίας της είναι γιαπί ενώ στη δεύτερη είναι ολοκληρωμ ένη.
Στην πρώτη επίσης φωτογραφί α φαίνεται καθαρά η μεταλλική πόρτα και ο περίβολος που διασώζοντ αι από το πατρικό σπίτι του Αγίου και μας τα υποδεικνύ ει με ένα βέλος η κα. Κοντοπούλ ου.

(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-170214122127.jpeg)

(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-170214123227.jpeg)

Δέσποινα Παρασκευά- Κράνη
Τίτλος: Απ: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Φεβρουάριος 2014, 08:38:43 μμ
Ευχαριστο υμε.
Πάντως, η μάντα με τη σιδερένια πόρτα, φαίνεται να μην είναι η παλιά μάντρα. Είναι κτισμένη με τσιμεντόλ ιθους. Μάλον έγινε για να χωρίσει στα δύο το οικόπεδο.