Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 16 Οκτώβριος 2014, 11:49:01 μμ

Τίτλος: Αγιασμός του παραρτήματος
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 16 Οκτώβριος 2014, 11:49:01 μμ
Στις αρχές του Οκτωβρίου αρχίζουμε τις  απογευματ ινές μας συναντήσε ις και τις άλλες δραστηριό τητές μας κατά την χειμερινή περίοδο. Οπως κάθε χρονιά ξεκινάμε με τον καθιερωμέ νο αγιασμό που τέλεσε ο π. Χρυσόστομ ος , εφημέριος της Ν. Τρίγλιας. Τον ευχαριστο ύμε θερμά που ανταποκρί νεται πρόθυμα στα αιτήματά μας και ζητούμε την ευχή του για τη νέα περίοδο των δραστηριο τήτων μας.

Για το Διοικητικ ό Συμβούλιο
Η πρόεδρος
Δέσποινα Παρασκευά

Φωτογραφί ες κας Κουφούδη Χαρίκλεια ς, αντιπροέδ ρου.
(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-161014234346.jpeg)
(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-161014234543.jpeg)
(http://www.triglianoi.gr/gallery/1023-161014234750.jpeg)