Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 15 Απρίλιος 2015, 03:51:28 μμ

Τίτλος: Εκμάθηση Ιταλικής Γλώσσας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 15 Απρίλιος 2015, 03:51:28 μμ
Εκμά θηση  της Ιταλικής  Γλώσσας
Το Δ.Σ.  του Παραρτήμα τος  απευθύνθη κε και φέτος στο τμήμα της Δια βίου μάθησης του Δήμου Ν. Προποντίδ ος  και επέτυχε την δημιουργί α  τμήματος  εκμάθησης της Ιταλικής Γλώσσας.  Συμμετείχ αν άτομα διαφόρων ηλικιών , τα οποία παρακουλο ύθησαν  τα μαθήματα με ενδιαφέρο ν. Το τμήμα φιλοξενήθ ηκε στο πολιτιστι κό κέντρο του Συλλόγου μας στη Ν.Τρίγλια και η λειτουργί α του περατώθηκ ε επιτυχώς. Ευχαριστο ύμε θερμά το Δήμο Ν.Προποντ ίδος  και την έμπειρη καθηγήτρι ά μας κ. Σοφία Γκάλιου για την τόσο ευχάριστη αλλά και αξιόλογη εμπειρία που μας προσέφερα ν.  Σαν Σύλλογος πιστεύουμ ε ότι προσφέραμ ε σε  νεαρά άτομα μια ευκαιρία εποικοδομ ητικής εκμετάλλε υσης του ελεύθερου τους  χρόνου αλλά και σε άτομα μεγαλύτερ ης ηλικίας την χαρά της δια βίου  δημιουργη κότητας.
Δέσποινα παρασκευά-Κράνη