Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 18 Ιούνιος 2015, 12:44:11 πμ

Τίτλος: Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Ιούνιος 2015, 12:44:11 πμ
Την Τετάρτη, 17η Ιουνίου 2015 οι σύμβουλοι που εξελέγησα ν από τις εκλογές της 14ης Ιουνίου 2015 του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν, στη Θεσσαλονί κη, συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίασ η με σκοπό να συγκροτηθ εί το νέο Δ.Σ. σε σώμα. Από τη ψηφοφορία που ακολούθησ ε το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος:                   Β.Σακελλα ρίδης
Αντιπρόεδ ρος:             Α. Μαστρογιά ννης
Γ.Γραμματ έας:             Δ. Δημητριάδ ης
Ταμίας:                        Ν.Γκίκογλ ου
Εφορος δημ.σχέσε ων: Α.Δημητρι άδου
Μέλος:                         Α.Αγεριάδ ου
Μέλος:                         Δ.Κοκκαλά-Φουντούλη


Τίτλος: Απ: Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Ιούλιος 2015, 12:03:14 μμ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήμα τος Νέας Τρίγλιας του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν στέλνει τα συγχαρητή ρια της σε όλα τα μέλη του νέου ΔΣ του Συλλόγου μας και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.
Τίτλος: Απ: Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 13 Ιούλιος 2015, 05:44:49 μμ
Αγαπητέ Σταύρο,
ευχαριστο ύμε για τις ευχές. Θα είμαστε, στη Νέα Τρίγλια, στις εκλογές του Παραρτήμα τος του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν το πρωί της Κυριακής 19ης Ιουλίου.  Θα επιδιώξου με μια μόνιμη και στενή συνεργασί α με τη διοικούσα επιτροπή που θα εκλεγεί, προκειμέν ου όλοι μαζί να αναδείκνύ ουμε τον πολιτισμό και τις αξίες που μας κληρονόμη σαν οι Τριγλιανο ί μας πρόγονοι.
Βασίλης Σακελλαρί δης