Αποστολέας Θέμα: Όσιος Θεοστήρικτος ο Τριγλιανός και ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας της Παναγίας  (Αναγνώστηκε 1396 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 0
 • -Λάβατε: 77
 • Μηνύματα: 242
 • Age: 72
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 87
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Όσιος Θεοστήρικ τος ο Τριγλιανό ς και ο Μικρός Παρακλητι κός Κανόνας της Παναγίας

Σε πρόσφατη επίσκεψη μου στη Ραφήνα και ενώ πίναμε τα καθιερωμέ να μας τσιπουράκ ια με τον θείο Αποστόλη (Πιστικίδη) και τον ξάδελφο μου Γιώργο Σαριδάκη, συναντήσα με τον Θανάση το Γιακουβάκ η που έπινε την πορτοκαλά δα του. Στη κουβεντού λα που είχαμε μου είπε ότι σε ένα μικρό βιβλιαράκ ι που έχει το Μικρό Παρακλητι κό Κανόνα της Παναγίας είδε ότι ο δημιουργό ς της ήταν ο Όσιος Θεοστήρικ τος που καταγόταν ε από την Τρίγλια και μόνασε στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Πελεκητής). Προσφέρθη κα να σας μεταφέρω τις πληροφορί ες που μου έδωσε
Η ιστορία του Μικρού Παρακλητι κού Κανόνα και η βιογραφία του οσίου Θεοστήρικ του του Ομολογητο ύ που περιγράφε ται στο βιβλιαράκ ι υπάρχει (φυσικά) και στο διαδίκτυο με πιο πολλές και δραματικέ ς λεπτομέρε ιες:
(http://fdathanasiou.wordpress.com/2011/07/31/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%BD/)
Οι περισσότε ρες ιστοσελίδ ες που είδα και περιγράφο υν τον βίο του Οσίου, ουσιαστικ ά είναι από την ίδια πηγή με την πιο πάνω ιστοσελίδ α.
Στον Όσιο Θεοστήρικ το υπάρχει αναφορά και στο βιβλίο του Τρίφωνα Ευαγγελίδ η «Βρύλλειον-Τρίγλεια», σελίδα 83. Σε μερικά σημεία όμως το βιβλίο δε συμφωνεί με τις πιο πάνω ιστοσελίδ ες, οι απόψεις του όμως μου φαίνονται πιο λογικές.

Ο Όσιος Θεοστήρικ τος γεννήθηκε στη Τρίγλια στις αρχές του 8ου αιώνα. Από μικρός έγινε μοναχός και αργότερα ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Μονή της Πελεκητής δηλαδή, λίγο έξω από τη Τρίγλια.
Εποχή μεγάλων συγκρούσε ων μεταξύ εικονολατ ρών και εικονομάχ ων (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1). Ο Θεοστήρικ τος, φανατικός εικονολάτ ρης, ήρθε (όπως ήταν φυσικό) σε αντίθεση με την τοπική εξουσία. Το 763 μ.Χ. μετά από διαταγή του αυτοκράτο ρα Κωνσταντί νου του Ε’, του Κοπρώνυμο υ, ο κυβερνήτη ς της Μ. Ασίας Μιχαήλ ο Λαχανοδρά κοντας (ονόματα να σου πετύχουν!!!) αρχίζει τη συστηματι κή εξόντωση των εικονολατ ρών.
Ο μύθος λέει (δεν υπάρχουν αναφορές στην ιστοσελίδ α και τόσες λεπτομέρε ιες νομίζω ότι είναι δύσκολο να έχουν βρεθεί στην ελάχιστη βιβλιογρα φία της εποχής) ότι το βράδυ της Μ Πέμπτης του 763 μ.Χ., την ώρα της Θείας Λειτουργί ας, που παρακολου θούσαν 800(!) μοναχοί, εισβάλει στη μονή της Πελεκητής ο ίδιος ο Μιχαήλ με 2000 στρατιώτε ς. Ακολουθού ν βιαιότητε ς, σκοτώνοντ αι οι μισοί μοναχοί και οι άλλοι, μαζί με τον ηγούμενο συλλαμβάν ονται. Η Μονή καταστρέφ εται ολοσχερώς . Ο Θεοστήρικ τος, βασανίζετ αι και φυλακίζετ αι. Σε ένα χρόνο περίπου, πεθαίνει ο Αυτοκράτο ρας και έτσι αποφυλακί ζεται. Πηγαίνει πίσω στη καταστραμ μένη Μονή, κάνει μια μικρή καλύβα και μένει εκεί. Κάτω από αυτές τις συνθήκες συνθέτει έναν από τους ωραιότερο υς ύμνους της εκκλησίας: Την Μικρή Παράκληση της Θεοτόκου «Πολλοίς συνεχόμεν ος πειρασμοί ς, προς Σε καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ω Μήτερ του Λόγου και Παρθένε των δυσχερών και δεινών με διάσωσον».
Με τη πάροδο του χρόνου, πολλοί νέοι μαζεύοντα ι γύρω του και ξανακτίζο υν τη Μονή. Σύντομα μαζεύοντα ι και πάλι 800 μοναχοί. Εκεί, 25 χρόνια αργότερα πεθαίνει ο Θεοστήρικ τος το 807 μ.Χ.

Ο Ευαγγελίδης αναφέρετα ι στο περιστατι κό της σύλληψης του Θεοστήρικ του αλλά αναφέρει ότι οι μοναχοί της Μονής ήταν 38 (και όχι 800), αριθμός που φαίνεται πιο λογικός σε σύγκριση με το μέγεθος της Μονής και τον πληθυσμό της περιοχής. Μετά δε την ανακατασκ ευή της Μονής, αφού μείνει μερικά χρόνια σαν ηγούμενος της, ο Θεοστήρικ τος μεταβαίνε ι στον Όλυμπο και ζει ήσυχη ζωή μέχρι που πεθαίνει.


Υ. Γ. Μια αναφορά που βρήκα στο άρθρο της Wikipedia για την εικονομαχ ία (και σας δίνω πιο πάνω) ήταν η ιστορία της Βυζαντινής ιστορίας αυτής της εποχής που έχει γράψει ο Θεοφάνης ο Ομολογητή ς, την « Χρονογραφ ία». Αν σας ενδιαφέρε ι μπορείτε να τη βρείτε (η εικονομαχ ία περιγράφε ται μετά τη σελίδα 620) εδώ:
http://books.google.gr/books?id=LA8bAAAAIAAJ&pg=PR1&hl=el&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Συγχαρητήρια
 • -Δώσατε: 127
 • -Λάβατε: 19
 • Μηνύματα: 448
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Έκανα και εγώ μία μικρή έρευνα, ώστε να βρω κάποια απεικόνισ η του, χωρίς αποτέλεσμ α.
Βρήκα όμως την ιστορία του, όπως την αναφέρει ο Συναξαρισ τής.

Επισήμως από την εκκλησία μας, αναφέρετα ι ως: Όσιος Θεοστήρικ τος ο Ομολογητή ς και εορτάζει στις 17 Μαρτίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Στηριγμὸς φερωνύμως τῶν πιστῶν ἐχρημάτισ ας, δι’ ὁμολογίας τῆς θείας, Θεοστήρικ τε Ὅσιε· ὑπὲρ γὰς τῆς Εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, ὑπέμεινας κακώσεις καὶ δεσμά· διὰ τοῦτο καὶ Τριγλία ἡ σὴ πατρίς, τιμᾷ σε ἀνακράζου σα· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσα ντι, δόξα τῷ χορηγοῦντ ι διὰ σοῦ, χάριν ἡμῖν καὶ ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὀρθοδόξοι ς δόγμασι, λελαμπρυσ μένος, ὡς ἀστὴρ πολύφωτος ὁμολογίας τῷ φωτί, καταπυρσε ύεις ἑκάστοτε, τοὺς σὲ τιμῶντας, σοφὲ Θεοστήρικ τε.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις τῆς Τριγλίας θεῖος βλαστός, καὶ ὁμολογίας, Θεοστήρικ τε λαμπηδών· χαίροις ὁ προστάτης, καὶ θεῖος ἀντιλήπτω ρ, τῶν πίστει ἐκτελούντ ων, Πάτερ τὴν μνήμην σου.
« Τελευταία τροποποίηση: 18 Σεπτέμβριος 2014, 03:58:46 μμ από triglianos »
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.