Αποστολέας Θέμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ  (Αναγνώστηκε 897 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ***
  • Συγχαρητήρια
  • -Δώσατε: 63
  • -Λάβατε: 99
  • Μηνύματα: 342
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 101
  • Φύλο: Άντρας
«Φωτοθήκη», μια πρωτοβουλ ία του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν, στην πρόσφατη συνεδρίασ ή του στις 22 Μαρτίου 2016, αποφάσισε τη δημιουργί α «Φωτοθήκης» στο Σύλλογο.

 Στόχος, είναι η ανάδειξη στοιχείων ιστορίας και πολιτισμο ύ της αλησμόνητ ης μας πατρίδας, της Τρίγλιας μέσα από τη διάσωση και αξιοποίησ η σχετικού φωτογραφι κού υλικού.

Σκοπός της προσπάθει ας αυτής είναι η συγκέντρω ση, οργάνωση και ταξινόμησ η φωτογραφι ών που σχετίζοντ αι με την Τρίγλια Βιθυνίας.

Ο Σύλλογος διαθέτει ήδη σημαντικό αριθμό φωτογραφι ών, οι οποίες ταξινομού νται, χρονολογο ύνται και συμπληρών ονται ο,τι στοιχεία πρέπει να τις συνοδεύου ν (πχ τίτλος, σχόλιο, χρονολογί α, φωτογράφο ς, σε ποιον ανήκει η κυριότητα, ποια άτομα απεικονίζ ονται κλπ). Το σύνολο των φωτογραφι ών μαζί με τις συνοδευτι κές πληροφορί ες θα τηρείται σε εκτυπωμέν η μορφή (πρωτότυπη φωτογραφί α ή ανάτυπο) αλλά και σε ηλεκτρονι κή μορφή σε βάση πληροφορι ών που προετοιμά ζεται.

Σας καλούμε, αν έχετε  φωτογραφί ες που τραβήχθηκ αν στην περιοχή της Τρίγλιας ή φωτογραφί ες προσφύγων πρώτης γενιάς και θέλετε να διασωθούν, μέσα από τη φωτοθήκη του Συλλόγου μας, δώστε μας τη δυνατότητ α να τις αντιγράψο υμε προκειμέν ου να διασώσουμ ε εικόνες, πρόσωπα και πληροφορί ες από την Τρίγλια. Είναι μέρος του πολιτισμο ύ μας.

Τηλεφωνεί στε στον πρόεδρο του Συλλόγου, 697153823 1 ή στείλτε mail στο basil_s@yahoo.com